Главная
страница 1 ... страница 3страница 4страница 5страница 6страница 7

 
Приложение 7 к Тендерной документации

по электронному тендеру по закупке __________

(прописать полное наименование тендера)
Проект договора

ЌЎРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК

ШАРТЫ

__________ќ. «___»____________ж.


Бўдан былай “Тапсырыс беруші” деп аталатын, ”Ќазаќтелеком” АЌ ”Алматытелеком” ќалалыќ телекоммуникациялар орталыєы тарапынан 2012.06.11 кїнгі № 276 бас сенімхат негізінде јрекет ететін бас директор Ш.П.Раздыќов бірінші тараптан жјне бўдан былай “Мердігер” деп аталатын __________________ тарапынан Жарєы негізінде јрекет ететін бас директор _______________ екінші тараптан, (бўдан јрі – «Тараптар»), "Самўрыќ-Ќазына" АЌ Директорлар кеѕесініѕ шешімімен бекітілген (2012.05.26 кїнгі № 80 хаттама) "Самўрыќ-Ќазына" ўлттыќ јл-ауќат ќоры" АЌ жјне акцияларыныѕ (ќатысу їлестерініѕ) елу жјне одан да кґп пайызы меншік немесе сенімді басќару ќўќыєымен "Самўрыќ-Ќазына"АЌ-на тікелей немесе жанама тиесілі ўйымдардыѕ тауарларды, жўмыстар мен ќызметтерді сатып алу ережесі негізінде жјне __________________ сатып алу ќорытынды хаттамасына сјйкес, осы шартты (јрі ќарай “Шарт”) жасады жјне тґмендегілер туралы келісімге келді.

1-бґлім. Шарт мјні

1.1. “Тапсырыс беруші” тапсырады, ал “Мердігер” бекітілген жобалыќ-сметалыќ ќўжаттамаєа, осы Шартпен ќойылєан мерзімге сјйкес, ____ лот -________________бойынша ќўрылыс-ќўрастыру жўмыстарын орындау міндеттемесін ґзіне ќабылдайды.

1.2. Мердігер Шарттыѕ 1.1. тармаєына сјйкес оєан тапсырылєан жўмыстар кґлемін толыќ орындауєа жјне оны Тапсырыс берушіге жўмыстыѕ орындалу Кестесіне сјйкес тапсыруєа міндетті (Шартќа № 2 Ќосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаєан жўмыстарды ќабылдайды жјне осы шарттыѕ талаптарымен оєан аќы тґлейді.

2-бґлім. Жўмыстардыѕ ќўны жјне есеп айырысу тјртібі

2.1. Шарттыѕ жалпы ќўны __________ (_________________) теѕге 00 тиын, оныѕ ішінде:

“Тапсырыс берушініѕ” материалы ____________ (_____________) теѕге ___ тиын. (Ескерту: Тапсырыс берушініѕ материалдар ќўны жобалау-смета ќўжаттамасына сјйкес есептелінеді. Сондыќтан Тапсырыс берушініѕ материалдары наќты алєан кезде тїзету болуы мїмкін).

Мердігерге берілетін жўмыстыѕ кґлемі ЌЌС ќоса есептегенде ________ (____________________) теѕге ____ тиын ќўрайды.

2.2. Тапсырыс беруші осы Шартќа ќол ќойылєан кїннен бастап 10 кїнтізбелік кїн ішінде Тапсырыс беруші жеткізген материалдардыѕ ќўнын есептемей, Мердігерге шарт бойынша орындалєан жўмыстарєа аќы тґлеуге жататын соманыѕ ЌЌС ќоса есептегенде ___________ (________________) теѕге _____ тиын аспайтын мґлшерде аванс тґлемін жїргізеді.

2.3. Екі тарап ќол ќойєан жобалау-смета ќўжаттамасына жјне Н.2.,Н.3 орындалєан жўмыстарды ќабылдаудыѕ расталєан актілеріне сјйкес Мердігер орындаєан барлыќ жўмыстарєа тапсырыс беруші аќы тґлеуі тиіс
2.4. Осы Шартќа тараптардыѕ ќосымша келісімдермен (сонымен ќатар ќосымша сметалармен) расталмаєан жґндеу жўмыстарыныѕ кґлемі мен ќўнын, Мердігердіѕ арттыруын Тапсырыс беруші тґлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші тиісті кезеѕдегі тараптар ќол ќойєан орындалєан жўмыстар актілері негізінде (Н.2.,Н.3) 15 кїн ішінде берілген аванс сомасын орындалєан кґлемнен 15% алып тастауды жїзеге асыра отырып немесе бірінші орындалєан жўмыстар Актісінен аванстыѕ барлыќ соммасы ўсталынып жјне орындалєан кґлемніѕ кем дегенде 10% резервке ќалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жїргізеді. Тґлемге шарт баєасыныѕ 90% аспайтыны жатады.

Тапсырыс берушініѕ орындалєан жўмысќа соѕєы есеп айырысуы аныќталєан аќаулар мен кемшіліктерді жоюды ќосќанда, жўмыстарды толыќ аяќтаєаннан кейін 30 кїннен кешіктермей, белгіленген тјртіпте ресімделген ќабылдау комиссиясыныѕ соѕєы Актісі негізінде жјне Тапсырыс берушіге барлыќ талап етілмеген материалдыќ ресурстарды берумен жїргізіледі.

3-бґлім. Мердігердіѕ міндеттемелері

3.1. Алынєан, бекітілген жјне келісілген жобалау-смета ќўжаттамасына жјне ќўрылыс нормалары мен ережесіне сјйкес, осы Шартпен жјне оєан ќосымшаларда ќарастырылєан кґлемде жјне мерзімде (1.2. тармаќ жјне 5-бґлім) барлыќ жўмыстарды орындау жјне жґндеуден НЌ ќабылдау-тапсыру актісі бойынша жўмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылєан жўмысты (жўмыстыѕ тапсырылєан бґлігін) ґткізуге.

3.2. Жобалау-смета ќўжаттамасына, шарт баєасымен, ќўрылыс нормалары мен ережесіне толыќ сјйкес келумен жјне тиісті сапамен жўмыстарды жїргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалєан жўмыстардыѕ №2 жјне №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген ќабылдау актілерін тексеруге жјне есептік айдыѕ 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ўсынуєа.

3.4. Ќўрылыс алаѕында ќауіпсіздік техникасы, ќоршаєан ортаны, жас кґшеттер мен жерді ќорєау, жўмыстар жїргізу кезінде санитарлыќ нормаларды ќорєау бойынша ќажетті іс-шараларды орындауєа жауапты болуєа. Мемлекеттік ќадаєалау органдарымен объектідегі жўмыстарды жїргізу тјртібін келісуге жјне ќўрылыс алаѕында оныѕ саќталуын ќамтамасыз етуге. Ќауіпсіздік жјне еѕбекті ќорєау тјртібін (їштен тґмен емес электрќауіпсіздігі бойынша топтарды ўсынумен ќауіпсіздік техникасы туралы ќўжат, арнайы аяќ киім мен арнайы киім, жеке ќорєау ќўралдарын ќолдану, еѕбек ќауіпсіздігі мен ґрт ќауіпсіздігі, ќауіпсіздік білімін тексеру бойынша емтихандыќ комиссия отырысыныѕ хаттамасы болуы) саќтау міндетін орындаушы алады.

3.5. Ќўрылыс алаѕы мен оєан жанасатын кґше бґлігін кїтіп-ўстау мен жинау їшін жауапты болуєа;

3.6. Тапсырыс берушіден жўмыстар жїргізілетін орынєа дейін тасымалдануы тараптардыѕ келісімімен жїзеге асырылатын материалдарды жїкќўжаты мен сенімхат негізінде алуєа;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттыѕ 1.2-тармаќта белгіленген мерзімде тапсыруєа жјне барлыќ орындалуєа ќажетті ќўжаттарды ўсынуєа;

3.8. Объектіні ќабылдау жґніндегі комиссияєа объектіні пайдалануєа ґткізуге, бїркемелі жўмыстарды жїргізу кезінде жјне жер мен ќўрылыс жўмыстары бойынша бїркемелі жўмыстардыѕ актілерін жасау кезінде, сондай-аќ электрлік ґлшеулердіѕ хаттамасына міндетті тїрде ќол ќоюмен кјбілдердіѕ аралыќ жјне соѕєы электрлік ґлшеулерін жїргізу кезінде Тапсырыс берушініѕ жјне пайдаланушы ўйымныѕ техникалыќ ќадаєалаушыларын тартуєа;

3.9. Объектініѕ кїзетке алу мен Тапсырыс берушініѕ материалдарыныѕ тїгелдей саќталуына жауапты болуєа;

3.10. Мердігер кездейсоќ болєан ґлімді немесе ќоршалєан ќўрылыс алаѕыныѕ аумаєындаєы, соныѕ ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдыќтардыѕ, техникалар мен басќа да мїліктердіѕ кездейсоќ бўзылу ќаупін ґзіне алуєа, сондай-аќ орындалєан жўмыс нјтижесі їшін оны Тапсырыс беруші ќабылдаєанєа дейін жауапты болуєа.

Мердігер Тапсырыс берушіге шыєындардыѕ оларды Тапсырыс берушіге келтірген жаєдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардыѕ, жабдыќтардыѕ немесе жобалау-смета ќўжаттамасыныѕ жарамсыздыєын немесе сапасыздыєын, жўмысты орындау тјсілі туралы оныѕ нўсќауын орындаудыѕ Тапсырыс беруші їшін ыќтималды жаєымсыз салдарыныѕ болуын; жјне орындалатын жўмыстардыѕ тиісті сапасына ќауіп тґндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяќтауєа мїмкіндік бермейтін Мердігерге тјуелді емес ґзге мјн-жайларды байќаєан жаєдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге жјне одан нўсќау алєанєа дейін ќўрылыс салу-ќўрастыру жўмыстарын тоќтата тўруєа міндетті;

3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдыќтар мен заттарды ќоспаєанда (ќосымшада кґрсету керек) ќўрылыс алаѕына ќажетті материалдарды, жабдыќтарды, ќўрастырмаларды, жиынтыќты заттарды, ќўрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушініѕ олардыѕ сапасына ќоятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.13. Тапсырыс беруші аныќтаєан жўмыстаєы аќауларды жўмыс комиссиясы бўл туралы белгісі бар актіге ќол ќойєан сјтттен бастап ґз есебінен 10 кїн ішінде жояды. Жўмыс комиссиясы аныќтаєан барлыќ кемшіліктерді жойєаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ўйымныѕ аныќтамасын беруге.

3.14. Ќўрылысты аяќтауєа жаќындаєанда, 5 кїнтізбелік кїннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалєан жўмыстардыѕ ќабылдап алуєа дайындыєы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруєа жауапты тўлєаны кґрсету арќылы хабарлауєа;

3.15. Мердігер ґз ќаражаты есебінен орындалатын жўмыстардыѕ кездейсоќ ќымбаттауы тјуекеліне ие болуєа;

3.16. Жўмыстыѕ жеке тїрлерін орындау їшін Мердігер ќосалќы мердігер ўйымдарды тартуєа ќўќылы. Бўл ретте ќосалќы мердігер ўйымдарєа берілетін жўмыс кґлемі жиынтыќтай келгенде Мердігерге тапсырылєан жалпы жўмыс кґлемініѕ їштен екі бґлігінен аспайды. Ќосалќы мердігер ўйымдармен шарттар Тапсырыс берушініѕ жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылєан ќосалќы мердігерлердіѕ жўмысты тиісті дјрежеде жјне сапалы орындауы їшін Шартќа сјйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуєа, тапсырылєан жўмыстардыѕ шеѕберінде тартылєан ќосалќы мердігерлердіѕ ќызметін баќылауды жјне їйлестіруді жїзеге асыруєа міндеттенеді. Ќосалќы мердігерлердіѕ болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындаєы Шарттыѕ талабын ґзгертпейді жјне Мердігерді Шарт бойынша материалдыќ немесе басќа да жауапкершіліктен босатпайды.

3.17. Мердігер ґз уаќтысында Шарттыѕ № _____ ќосымшасында кґрсетілген мекен жайлар бойынша «Ќазаќтелеком» АЌ желісін жаѕарту бойынша жўмыстарды жїргізетіні туралы ПИК жјне тўрєындарєа ґз уаќтысында хабарлауды ґз міндетіне алады, жўмысты жїргізу жјне аяќтау барысында тазалыќ пен тјртіпті саќтауєа міндеттенеді, ПИК жјне тўрєындармен жўмыстарєа рўќсат беру жґнінде жўмыстарды жїргізу.

3.18. Тауар, жўмыс жјне ќызметтегі жергілікті мазмўн еншісі СТ-KZ їлгісіндегі тауардыѕ шыєу сертификаты, кепілдік міндеттемесіне сјкес.

4-бґлім. Тапсырыс берушініѕ міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартќа ќол ќойєан кїннен бастап 3 кїндік мерзімде осы Шарттыѕ ажырамас бґлігі болып табылатын «жўмыстар ґндірісі» жобалау-смета ќўжаттамасын беруге.

4.2. Мердігер орындаєан жўмыстарєа осы Шарттыѕ 2-бґлімінде кґзделген тјртіпте аќы тґлеуге.

4.3. Ќажет болєан жаєдайда, Мердігердіѕ жеткізу кґлеміне кірмейтін материалдар мен жабдыќтарды жеткізуге.

4.4. Мердігер пайдалануєа беру їшін обьектіні ќабылдауєа ўсынуєа, яєни Мердігерге осы Шартќа сай атќарылєан ќўжатттардыѕ тізімін беруге;

4.5. Жґндеу-ќўрылыс жўмыстарын жїргізуде сапасы мен жїру барысына техникалыќ ќадаєалауды жїзеге асыруєа;

4.6. Жўмыстардыѕ аяќталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алєаннан кейін бес кїн ішінде пайдалануєа дайындап, объектіні ќабылдау бойынша ќабылдау комиссиясын ќўруєа;

4.7. Ќабылдау комиссиясыныѕ актісі бойынша Мердігерден ќўрылысы аяќталєан объектіні ќабылдауєа жјне Мердігермен бірге оны пайдалануєа енгізуді ќамтамасыз

етуге;


4.8. Ќолданыстаєы ќўрылыс нормаларына жјне ережелерге сјйкес объектіні пайдалануєа ќабылдау їшін ќабылдау комиссиясыныѕ актісін ресімдеуге.

4.9. Ќосымшада кґрсетілген объектілерде желіні жаѕарту бойынша жўмыстар жїргізілетіні туралы хабарламаны мердігерге дайындау жјне беру, ПИК жјне тўрєындармен жўмыс жїргізу бойынша демеу кґрсету.

5-бґлім. Жўмыстарды орындау мерзімі

5.1.Жўмыстардыѕ басталуы: жўмыстыѕ орындалу Кестесіне сјйкес (Шартќа №2 Ќосымша) жўмыстын орындалу мерзімі Шартќа ќол ќойылєан кїннен ______ жўмыс кїн.

6-бґлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Ќабылдау-ґткізу актісіне тараптар ќол ќойєан соѕ, объектіні пайдаланудыѕ кепілдікті мерзімі 12 айды ќўрайды.

6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеѕінде Мердігердіѕ кінјсінен туындайтын жјне объектіні ќалыпты пайдалануєа кедергі келтіретін аќаулар аныќталса, онда Мердігер оларды ґз есебінен жјне тараптар келіскен мерзімде жоюєа міндетті.

6.3. Мердігер тґмендегілерге кепілдік береді:

- Мердігер пайдаланатын материалдардыѕ, ќўрастырмалардыѕ, жабдыќтар мен жїйелердіѕ тиісті сапасына, олардыѕ жобалау ќўжаттарына, мемлекеттік стандарттарєа, техникалыќ шарттарєа сјйкестігіне жјне олардыѕ сапасын кујландыратын тиісті сертификаттармен, техникалыќ тґлќўжаттармен жјне басќа ќўжаттармен ќамтамасыз етілгеніне;

- барлыќ жўмыстардыѕ жобалау ќўжаттамасы мен ќолданыстаєы нормалар мен техникалыќ шарттарєа сјйкес орындалу сапасына;

- жўмыстарды ќабылдау кезінде жјне объектіні кепілдікті пайдалану кезеѕінде аныќталєан кемшіліктер мен аќауларды уаќытылы жоюєа;

- объектіні ќалыпты пайдалану кезінде инженерлік жїйелер мен жабдыќтардыѕ їздіксіз жўмыс істеуіне;

6.4. Аќауларды тіркейтін актіні жасауєа, оларды жою тјртібі мен мерзімдерін келісуге ќатысу їшін Мердігер ґзініѕ ґкілін Тапсырыс берушініѕ жазбаша хабарламасын алєан кїннен бастап 5 кїннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бўл жаєдайда кепілдік мерзімі, тиісінше аќауларды жою кезеѕіне ўзартылады.

6.5. Мердігер аныќталєан аќаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе ќол ќоюдан бас тартќан кезде, оларды растау їшін Тапсырыс беруші білікті сараптама таєайындайды, ол аќауларды, кемшіліктерді жјне олардыѕ сипатын тіркеу жґнінде тиісті акті жасайды.

6.6. Мердігер аќауларды уаќытылы жоймаєан кезде, Тапсырыс беруші залалды ґтеуді талап етуге ќўќылы. Бўл ретте кепілдік мерзімі аќауларды жою кезеѕіне ўзартылады.

(Ґйткені тараптардыѕ жауаптылыќ кґлемі кейбір жаєдайларда конкурстыќ/тендерлік ќўжаттамада белгіленеді, бўл жаєдайда осы шарттар конкурстыќ/тендерлік шарттарєа сјйкес келуі ќажет, яєни тараптардыѕ жауаптылыќ кґлемі жоєарыда аталєан мјн-жайларєа байланысты аныќталуы тиіс).


7-бґлім. Тараптардыѕ жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша ґз міндеттемелерін бўзєан кезде, ол Мердігерге орындалєан жўмыстар їшін есеп-айырысуды кешіктіргені їшін жўмыстарєа тґленуі тиіс аќыныѕ ќўнынан Мердігерге мерзімі ґткен јрбір кїн їшін 0,01% мґлшерінде, біраќ тґленуі тиіс сомадан 5%-дан кґп емес ґсімаќы тґлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша ґз міндеттемелерін бўзєан кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге тґленетін жўмыс ќўнынан мерзімі ґткен јрбір кїн їшін 0,01% мґлшерінде ґсімаќы тґлейді. Жўмыстарды тапсыру 30 кїннен астамєа кідірген кезде Мердігер шарт баєасыныѕ ведомостінде кґрсетілген Мердігерге тґленетін жўмыс ќўнынан 5 % мґлшерінде айыппўл да тґлейді.

7.3. Айыппўл, ґсімаќы тґлеу, сондай-аќ залалды ґтеу тараптарды ґз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар ґздерініѕ жеткізу кґлеміндегі жўмыстарды орындау жјне объектіні пайдалану їшін ќажетті материалдарєа, жабдыќтарєа, жиынтыќты заттарєа лицензия (сертификаттар) алуєа байланысты барлыќ шыєынды дербес ґтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті кїтіп ўстау їлесі бойынша міндеттерді орындамаєаны їшін жеткізуші жауапты болады (айыппўл тїрінде 5%, сондай-аќ шарттыѕ жалпы ќўнынан 15%, алайда шарттыѕ жалпы ќўнынан 15% аспайтын жергілікті кїтудіѕ орындалмаєан јр 1%-ы їшін 0,15%).

- жергілікті кїтіп ўстау есептерін уаќытылы бермегені жјне кїмјнді есептер бергені їшін айыппўл тїрінде жеткізуші жауапты.

8-бґлім. Шартты бўзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жаєдайларда бір жаќты тјртіпте осы Шартты бўзуєа жјне залалды ґтеуді талап етуге ќўќылы:

- Мердігердіѕ жґндеу-ќўрылыс салу жўмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тјуелді емес себептер бойынша 20 кїннен астамєа кідіртуі;

- Мердігердіѕ мерзімніѕ 30 кїннен астамєа ўлєаюына алып келетін жўмыстарды орындау мерзімдерін бўзуы;

- Мердігердіѕ жўмыс сапасы жґніндегі талаптарды жїйелі тїрде саќтамауы;

- жґндеу-ќўрылыс салу ќызметіне берілген лицензияныѕ кїші жойылуы, мемлекеттік органдардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасы аясында Мердігердіѕ осы Шартта кґрсетілген жўмыстарды орындау ќўќыєынан айыратын актілер шыєаруы.

- егер Мердігердіѕ Шартта кґрсетілген мерзімге ќарай жўмыстарды аяќтауы аныќ мїмкін емес болатындай жўмыстарды ґте баяу орындауы.

- Тауар, жўмыс жјне ќызметтер бойынша жергілікті кїтіп ўстау еншісі бойынша јлеуетті жеткізуші кїмјнді маєлўмат берген жаєдайда шыєынды ґтеуді талап етуге жјне шарттыѕ орындалуын бір жаќты бас тарта алады.

8.2. Шарттыѕ 8.1. тармаєында кґрсетілген себептер бойынша Шартты бўзу жаєдайында, орындалєан жјне Тапсырыс беруші ќабылдаєан жўмыс ќўнын ќоспаєанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала тґлеу ретінде алєан аќшалай ќаражатты ќайтару керек жјне Мердігерге тапсырылєан жўмыс ќўныныѕ 0,01 % мґлшерінде айыппўл тґлек керек.

8.3. Мердігер біржаќты тјртіпте осы Шартты мына жаєдайларда бўзуєа ќўќылы:

- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 кїннен асатын мерзімге Тапсырыс берушініѕ ќўрылысты тоќтатуы.

- Жўмыстардыѕ орындалєан кґлеміне уаќытында аќы тґлемеу (белгіленген мерзімніѕ 60 кїннен аса асуы).

8.4. Шартты бўзу јр Тараптыѕ бўзу кїні басталєанєа дейін кем дегенде 14 (он тґрт) жўмыс кїні бўрын жазбаша хабарламаны жіберу жаєдайымен жїргізіледі.

9-бґлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жўмыстарды (ќўрылысты) орындауєа ЖСЌ немесе оныѕ жеке бґліктерін їшінші тўлєаєа Тапсырыс берушініѕ жазбаша келісімінсіз сатуєа немесе беруге ќўќылы емес.

9.2. Объектіде жґндеу-ќўрылыс салу жўмыстарын жїргізу нјтижесінде Мердігердіѕ кінјсінен їшінші тўлєаєа келтірілген залалды Мердігер ґтейді.

9.3. Осы Шартта кґзделген міндеттемелерді орындаєан кезде тараптар Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасыныѕ нормаларын басшылыќќа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаєан кезде туындайтын тараптар арасындаєы барлыќ келіспеушіліктер келіссґздер арќылы шешілуі тиіс. Келісімге ќол жеткізілмеген жаєдайда осы Шартќа ќатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бўзу, тоќтату немесе жарамсыз ќылу Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасында кґзделген тјртіпте ќарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменіѕ ішінара немесе толыќ орындалмаєаны їшін жауапкершіліктен босатылады, яєни табиєи жјне техногендік сипаттаєы: жер сілкінісі, эмбарго, соєыс немесе соєыс ќимылдары; мемлекеттік органдардыѕ «Тараптардыѕ» шарт бойынша міндеттемелерін орындауєа тыйым салатын немесе ќандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік ќўќыќтыќ актілер шыєаруы сияќты дїлей кїш јсерініѕ салдары орындамаєан болса;

11.2. Шарттыѕ 11.1. тармаєында кґрсетілген тґтенше сипаттаєы жаєдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жаєдайлардыѕ јрекет ететін уаќытына жылжытылады.

11.3. Ќарсы тўра алмайтын кїш туындаєан жаєдайда кезде кез-келген тарап, сол кїннен бастап 5 кїн ішінде басќа «Тарапты» осындай жаєдай туындаєаны туралы жазбаша тїрде хабардар етуге міндетті. Бўл мјн-жайларды мемлекеттік ујкілетті органдар растауы тиіс.

11.4. Егер табиєи жјне техногендік сипаттаєы ќарсы тўра алмайтын кїш жаєдайы кейінгі кїндер (айлар) аралыєында јрекет ететін болса жјне тоќтайтындай белгілері байќалмаса, осы Шартты кез келген тарап басќа тарапќа хабарлама жіберу арќылы бўза алады. Бўл ретте тараптар ґзара есеп-айырысады.

12. Басќа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптыѕ ќол ќойєан сјтінен бастап кїшіне енеді жјне Тараптардыѕ ґзіне ќабылдаєан міндеттемелерді толыќ орындаєанына дейін ќолданылады.

12.2. Шарт заѕды кїші бірдей, Тараптардыѕ јрќайсысы їшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардыѕ атауы, мекенжайы, банк деректемелері ґзгергенде немесе ќайта ќўрылєанда болєан ґзгерістер туралы бір-біріне 5 кїндік мерзімде жазбаша хабарлауєа міндетті.

12.4. Шартќа барлыќ ґзгертулер жјне толыќтырулар жазбаша тїрде ресімделу керек жјне оєан екі Тараптыѕ ујкілетті тўлєалары ќол ќою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мјселелер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен реттеледі.

12.6. Шартќа оныѕ ажырамас бґлігі болып табылатын мына ќосымшалар бар:

1 ќосымша – Шарттыќ баєа ведомосы;

2 ќосымша –Жўмыстарын жїргізу кестесі;

Тараптапдыѕ заѕды мекенжайлары, банктік деректемелері жјне ќолдары:

“Тапсырыс беруші” “Мердігер”

Осы шартќа екі тараптан ќол ќойылады:

_________ __________

“____”___________2012ж. “_____”___________2012ж


ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г.__________ «____» _________ г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Ќазаќтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Раздыкова Ш.П., действующего на основании Генеральной доверенности № 276 от 11.06.2012 года, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора _________________ действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Ќазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Ќазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Ќазына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) и протокола об итогах тендера _________________ заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:
Раздел 1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Лот № ____ ________________ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.


Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость договора _________ (__________________) тенге 00 тиын с НДС, в том числе: материалы «Заказчика» ___________ (__________________) тенге, ___ тиын, с НДС. (Примечание: стоимость материалов Заказчика рассчитывается согласно проектно-сметной документации, поэтому возможна корректировка при фактическом получении материалов от Заказчика). Объем работ, передаваемых подрядчику _____________ (________________________) тенге, _____ тиын, с учетом НДС.

2.2. Заказчик в течение 10-и календарных дней со дня подписания Договора производит предоплату в размере __________ (_______________) тенге, _____ тиын, с учетом НДС от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС с удержанием аванса пропорционально от выполненного объема работ, но не менее 15% либо с удержанием всей суммы аванса с первого Акта выполненных работ, в течение 15-ти рабочих дней производит расчеты с Подрядчиком.. При этом резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (порученную часть объекта или работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Ответственность за соблюдение безопасности и охраны труда (наличие удостоверения по технике безопасности с присвоением группы по электробезопасности не ниже третьей, протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний безопасности, охране труда и пожарной безопасности, применение средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви) несет исполнитель.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.17. Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному уведомлению КСК и жильцов о проведении работ по модернизации сетей АО "Казахтелеком", по адресам указанным в Приложении № ____к Договору, проводит работу с КСК и жильцами на предмет допуска к работам, обязуется соблюдать чистоту и порядок в процессе проведения и завершения работ.

3.18. Доля местного содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному обязательству.
Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.

4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.

4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

4.9. Подготовить и передать подрядчику уведомления о проведении работ по модернизации сети на указанных в приложений объектах, оказывать поддержку по работе с КСК и жильцами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производиться в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ _______ рабочих дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.

6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

6.3. Подрядчик гарантирует:

- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).


Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. Ответственность поставщика за неисполнение обязательств по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).

- ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.
Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.

- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.

- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.

- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

- В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах;

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.


10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:Приложение №1 - Ведомость договорной цены;

Приложение №2 - График производства работ;
Юридические адреса, банковские реквизиты

и подписи сторон:

Заказчик: Подрядчик:

Настоящий договор подписан за и от имени:


___________ ___________

“____”___________2012г. “_____”___________2012г.<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Без применения торгов на понижение
1293.28kb.
7 стр.
Пример выполнения задания. Задача х хх
198.79kb.
1 стр.
Бюллетень по итогам торгов Дата торгов: 26. 07. 2010
253.63kb.
1 стр.
Бюллетень по итогам торгов Дата торгов: 22. 07. 2010
166.07kb.
1 стр.
Книга для практического применения! Криодинамика это
2083.15kb.
20 стр.
О порядке учета затрат, связанных с проведением торгов
44.76kb.
1 стр.
Сто г. Киев, который является победителем торгов
33.74kb.
1 стр.
Правила оборота и применения пиротехнических изделий бытового назначения
88.79kb.
1 стр.
Приложение №16 к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций
67.84kb.
1 стр.
Через компьютерные технологии к качеству обучения
57.49kb.
1 стр.
§5 Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка
74.4kb.
1 стр.
Плазменная сварка цветных металлов без применения защитных сред
22.77kb.
1 стр.