Главная
страница 1Kehtiv alates veebruarist 2005

Действительна с февраля 2005 года Vorm A1


Форма А1

MITTERESIDENDI EESTIS SAADUD TULU, MILLELT EI OLE TULUMAKSU KINNI PEETUD


ПОЛУЧЕННЫЙ НЕРЕЗИДЕНТОМ В ЭСТОНИИ ДОХОД, С КОТОРОГО НЕ УДЕРЖАН ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

perioodil____________________________________________

в период ____________________________________________1.
Maksu- ja Toliameti piirkondlik maksukeskus

Региональный налоговый центр Налогово-таможенного департамента


ÜLDANDMED

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.1

Eesnimi

Имя


Perekonnanimi

Фамилия2.2

Isikukood või selle puudumisel sünniaeg või registrikood residendiriigis

Личный код, а при его отсутствии – дата рождения или регистровый код в стране резиденцииNimi

Наименование
2.3

Aadress residendiriigis

Адрес в стране резиденцииRiik, postiindeks

Государство, почтовый индекс
Linn või küla

Город или селоRiigi kood | | | (täidab Maksu ja Tolliamet)

Код государства (заполняет Налогово-таможенный департамент)Tänav, maja, korter

Улица, дом, квартираTelefon, elektronposti aadress (e-mail)

Телефон, адрес электронной почты2.4

Aadress Eestis ja postiaadress (kui erineb eelmisest)

Адрес в Эстонии и почтовый адрес (если он отличается от предыдущего)Maakond, postiindeks

Уезд, почтовый индексLinn või vald

Город или волость


Tänav, maja, korter

Улица, дом, квартираTelefon, elektronposti aadress (e-mail)

Телефон, адрес электронной почты2.5

Maksulepingu kohaldamisel tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev

Дата выдачи документа, подтверждающего личность получателя дохода и его резиденцию при применении налогового договора
MAKSUSTATAVAD TULUD
TAXABLE INCOME
ОБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД kroonides/in EEK

в кронах

3.1

Väljamaksed, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud

Выплаты, с которых не удержан подоходный налог

Väljamakse tegija

Выплачивающий
Tulu

Доход


Maksumäär %

Ставка налога %

(24,15,10,5,0)


Tulumaks:

veerg 5 x veerg 6

Подоходный налог:

графа 5 х графу 6Liik

Вид


Kood

Код


Summa

Сумма


1

2

3

4

5

6

7

Registri- või isikukood

Регистровый или личный кодNimi

Наименование или имя и фамилия

Registri- või isikukood

Регистровый или личный кодNimi

Наименование или имя и фамилия
Registri- või isikukood

Регистровый или личный кодNimi

Наименование или имя и фамилия

Registri- või isikukood

Регистровый или личный кодNimi

Наименование или имя и фамилия
Kokku 3.1

Итого 3.1
3.2

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud tulu

Доход, полученный на основании договора страхования жизни с инвестиционными рисками

Kindlustus-andja

СтраховщикLepingu andmed

Данные договораVäljamakstud summa

Выплаченная суммаLepingu­järg­selt tasutud kindlustusmaksed

Уплаченные по договору страховые платежиTulu:

veerg 4+veerg 5-veerg 6 0, kuid mitte enam kui veerg 5

Доход:

графа 4 + графа 5 – графа 6 ≥ 0, но не больше графы 5Tulumaks:

veerg 7 x 24%

Подоход-ный налог:

графа 7 х 24%Number

Номер


Sõlmimise kuupäev

Дата заключенияEelmistel maksustamis-perioodidel

В предыдущеие периоды налогообложе-нияMaksustamis-perioodil

В период налогообложе- ния1

2

3

4

5

6

7

8Kokku 3.2

Итого 3.23.3

Arvutatud tulumaks

Начисленный подоходный налог

Kokku 3.1 + Kokku 3.2

Итого 3.1 + 3.2

4. Kinnitan, et minule teadaolevalt on eespoolesitatud andmed õiged. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse informatsiooni esitamine on “Maksukorralduse seaduse” (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 6622003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188; 28, 189; 30, 208; 45, 319; 84, 568; 89,569) alusel karistatav.

Подтверждаю, что, насколько мне известно, приведенные выше данные верны. Я извещен, что представление неправильной или неточной информации карается по Закону о налогообложении ((RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 6622003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188; 28, 189; 30, 208; 45, 319; 84, 568; 89,569)


4.1

Maksumaksja allkiri

Подпись налогоплательщикаKuupäev

Дата


4.2

Maksumaksja esindaja

Представитель налогоплательщикаEes- ja perekonnanimi

Имя и фамилияIsikukood või selle puudumisel sünniaeg

Личный код, а при его отсутствии = дата рождения


Allkiri

Подпись


Kuupäev

Дата


Telefon

Телефон


e-mail

Электронная почта


Märkused

1. Vormi A1 esitab mitteresident, kes sai maksustamisperioodil “Tulumaksuseaduse” § 29 lõigete 1, 6, 7, 9 ja 10 alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole § 41 kohaselt tulumaksu kinni peetud. Deklaratsioon täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.1. Форму А1 представляет нерезидент, получивший в период налогообложения облагаемый в соответствии с частями 1, 6, 7, 9 и 10 статьи 29 Закона о подоходном налоге доход, с которого не был удержан в соответствии со статьей 41 подоходный налог. Декларация заполняется в полных кронах, при этом сумма меньше 50 сентов опускается, а сумма в 50 сентов и больше округляется до полной кроны.
2. “Tulumaksuseaduse” § 43 lõikes 1 või tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingus (edaspidi maksuleping) sätestatud määrade järgi kinnipeetud tulumaks on mitteresidendist väljamakse saajale Eesti tuluallikast saadud tulu maksustamisel lõplikuks tulumaksuks §-s 41 loetletud väljamaksetena saadud tulude osas. Sel juhul tuludeklaratsiooni esitama ei pea.

. Подоходный налог, удержанный по ставкам, установленным частью 1 статьи 43 Закона о подоходном налоге или договором об избежании двойного налогообложения и пресечении уклонения от налогов (в дальнейшем - налоговый договор) является для получателя выплаты – нерезидента окончательным подоходным налогом при налогообложении дохода, полученного из источника дохода в Эстонии, в части доходов, полученных в виде выплат, указанных в статье 41. В этом случае декларацию о доходе представлять не надо.


3. Tabeli 3.1 veergudes 3 ja 4 näidatakse vastavalt tululiik ja tululiigi kood OECD mudellepingu alusel:

3. В графах 3 и 4 таблицы 3.1 соответствующий вид дохода и код вида дохода указываются на основании образцового договора OECD

6 – kinnisvaratulu, rent; доход от недвижимости, аренда

11 – intressid; интрессы

12 – litsentsitasud; плата за лицензии

14 – eraviisiline teenistus (ettevõtlustulu); доход, полученный частным образом (доход от предпринимательства)15 – palgatulu (saadud töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töötamisest, välja arvatud koodiga 15a märgitavad töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised); доход от заработной платы (полученный за работу по трудовому договору или договору подряда, поручения или заключенному для оказания иной услуги обязательственно-правовому договору, за исключением компенсаций, выплачиваемых работнику обозначаемых кодом 15а при истечении или расторжении трудовых отношений)

15a – töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised; компенсации, выплачиваемые при истечении или расторжении трудовых отношений

17 – kunstnikud ja sportlased; художники и спортсмены

18 – pensionid ja muud sarnased väljamaksed; пенсии и аналогичные им выплаты19 – palgatulu (saadud avalikus teenistuses töötamisest, välja arvatud koodiga 19a märgitavad teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised); доход от заработка (полученный за работу в публичном секторе, за исключением обозначаемых кодом 19а компенсаций, выплачиваемых служащему при освобождении от службы)

19a teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised; компенсации служащему при освобождении от службы

20 – üliõpilaste tulu; доход студентов

21 – muu tulu; иной доход

Kui väljamakse on tehtud sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, rakendatakse “Tulumaksuseaduse” § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood tähistatakse veerus 4 ristiga (X).

Если выплата произведена резиденту государства, с которым у Эстонской Республики нет действующего налогового договора, применяются ставки налога, установленные частью 1 статьи 43 и код обозначается в графе 4 крестиком (Х)
4. Tabelis 3.2 näidatakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud summad, millest on maha arvatud kindlustusvõtja poolt tasutud kindlustusmaksed. Nimetatud summa maksustatakse juhul, kui see on saadud enne kaheteistkümne aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest (“Tulumaksuseaduse” § 20 lõige 3). Enne 2001. a 1. jaanuari sõlmitud lepingu alusel saadud summa kuulub maksustamisele “Tulumaksuseaduse” § 20 lõike 3 alusel, kui see on saadud enne viie aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest. Iga investeerimisriskiga elukindlustuslepingu kohta täidetakse kindlustusandja poolt väljastatud tõendi alusel eraldi rida. Veerus 8 aruandeperioodil investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud tulu korrutatakse “Tulumaksuseaduse” § 4 lõikes 1 sätestatud maksumääraga (24%).

4. В таблице 3.2. указываются суммы, полученные на основании договора о страховании жизни с инвестиционными рисками, из которых исключены произведенные страхующимся страховые платежи. Указанная сумма выплачивается в случае, если она получена ранее двенадцати лет с момента заключения страхового договора (часть 3 статьи 20 Закона о подоходном налоге). Сумма, полученная по страховому договору, заключенному до 1 января 2001 года, подлежит налогообложению на основании части 3 статьи 20 Закона о подоходном налоге, если она получена до истечения пяти лет с момента заключения страхового договора. По каждому договору о страховании жизни с инвестиционными рисками на основании выданной страхователем справки заполняется отдельная строка. В графе 8 доход, полученный в отчетный период на основании договора о страховании жизни с инвестиционными рисками, умножается на установленную частью 1 статьи 4 Закона о подоходном налоге ставку налога (24%)


5. Tuludeklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama esindust tõendava volikirja.

5. Под декларацией о доходах подписываются налогообязанный или его представитель. Представитель должен представить Налогово-таможенному департаменту подтверждающую представительство доверенность.


6. Tuludeklaratsiooni esitaja on kohustatud Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama maksu määramiseks vajalikke täiendavaid dokumente.

6. Представляющий декларацию о доходах обязан по требованию Налогово-таможенного департамента представлять дополнительные документы, необходимые для назначения налога.


7. Tuludeklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

7. Декларация о доходах представляется Налогово-таможенному департаменту к 31 марта года, следующего за периодом налогообложения.

8. Tasumisele kuuluv maksusumma tasutakse kolme kuu jooksul pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Maksu ei määrata, kui maksusumma on väiksem kui 50 krooni.

8. Подлежащая уплате сумма платится в течение трех месяцев после срока представления декларации о доходах на банковский счет Налогово-таможенного департамента. Налог не назначается, если сумма налога меньше 50 крон.


9. Mitteresidendile maksuteadet ei väljastata.

9. Нерезиденту налоговое извещение не высылается
10. Maksu tasumiseks vajaliku viitenumbri saamiseks tuleb pärast deklaratsiooni esitamist pöörduda Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse poole.

10. Для получения ссылочного номера, необходимого для уплаты налога, следует после представления декларации обратиться в региональный налоговый центр Налогово-таможенного департамента


Смотрите также:
Kehtiv alates veebruarist 2005 Действительна с февраля 2005 года Vorm A1
147.5kb.
1 стр.
Постановление От № о внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года №37 "о концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2010 года" Правительство Ленинградской областипостановляет
44.15kb.
1 стр.
Сборник статей и тезисов Москва 2005 Материалы конгресса «Муковисцидоз 2005». М.: Медпрактика-м, 2005, 135с
2860.1kb.
13 стр.
Сдав на хранение в воис 8 февраля 2005 г акт о присоединении, Нигерия стала 126-м Договаривающимся государством Договора о патентной кооперации (рст). Договор вступит в силу в отношении Нигерии 8 мая 2005 г
56.69kb.
1 стр.
Q&A для пресс-конференции по подписанию контракта с нок украины Киев, 24 февраля 2009 г. Как долго мтс сотрудничает с нок?
90.57kb.
1 стр.
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года n 199-фз (Российская газета, n 297, 31. 12. 2005)
2207.91kb.
13 стр.
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года n 199-фз (Российская газета, n 297, 31. 12. 2005)
2827.83kb.
9 стр.
Налоговый календарь на август 2005 года
58.21kb.
1 стр.
Налоговый календарь на апрель 2005 года
68.74kb.
1 стр.
Всемирная организация интеллектуальной собственности
776.68kb.
4 стр.
Методические рекомендации по подготовке экипажей воздушных судов и выполнению полетов в осенне-зимний период 2005 2006 года
80.44kb.
1 стр.
Принят Советом Народных Депутатов Камчатской области 24 февраля 2005 г. Настоящий закон
172.12kb.
1 стр.