Главная
страница 1

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЬІЙ ДОГОВОР О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ

Днес, ..............2009г., в гр.Варна се сключи настоящият предварителен, по смисъла на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, договор между:

Сегодня, ..............2009.г., в г. Варна был подписан настоящий предварительный договор, по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, между:

1. ………………………” …..,

с адрес на управление: ………………….., представлявано от Управителя ……………, чрез пълномощника си …………………,

от една страна –наричан по –надолу “ПРОДАВАЧ” и


1.„………………. ” .

с адресом управления: ……………. г, представляемое Управляющим …….., через своего уполномоченного …….,


с одной стороны, называемый ниже “ПРОДАВЕЦ” и2. .............................................................

– от друга страна наричан по- надолу – “КУПУВАЧ”При едновременно споменаване ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ се именува понататък «Страните».2. ................................................
– с другой стороны, называемый ниже “ПОКУПАТЕЛЬ”
При одновременном упоминании ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ именуются далее «Стороны».


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

СТОРОНЬІ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:

І. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да построи и продаде на КУПУВАЧА следния свой недвижим имот в планиран за завършване апартаментен комплекс „ВРИС”, масивна сграда от апартаменти с разгърната застроена площ от 8685 кв.м., върху поземлен имот, съставляващ УПИ III-364, кв. 72 с площ от 3570 кв.м. по ПУП на гр. Царево, община Царево, област Бургас.

І. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
1. ПРОДАВЕЦ обязуется построить и продать ПОКУПАТЕЛЮ следующее недвижимое имущество в планируемом для завершения апартаментном комплексе „ВРИС”, массивном здании, состоящем из апартаментов с развернутой застроенной общей площадью 8685 кв.м., на земельном участке УПИ -ІІI- 364, кв. 72, с площадью 3 570 кв.м. по подробному устройственному плану г. Царево, районного центра Царево, Бургасской области.

(1)АПАРТАМЕНТ № .........., със застроена площ от ............ кв.м., състоящ се от ......................., намиращ се на ................ жилищен етаж, при граници: .......... граничи: на изток- ........... ............., на запад- .............., на север- ..............., на юг...................., отгоре- ............, отдолу- ..............., както и съответстващите на апартамента ............кв.м. идеални части от общите части на сградата и тераса с площ от ............ кв.м. Общата площ на апартамента е ............. кв.м.( нататък по текст – ”Апартамент”)

(1)АПАРТАМЕНТ №.........., с застроенной площадью........ кв.м., состоящий из....................., находящийся на .............жилом этаже , с границами: на востоке –................................, на западе –..............., на севере – ................................, на юге –........, сверху –............и снизу – ................,а также и соответствующие апартаменту ..............кв.м. идеальных частей от общих частей здания и балкон с площадью ...............кв.м. Общая площадь апартамента составляет ............кв.м (далее по тексту – “Апартамент”).

(2)Продаваният Апартамент се определя в съответствие с работния проект, одобрения от Община Царево на 24.03.2006г., за построяването на жилищната сграда « ВРИС»,

(2)Апартамент для продажи определяется в соответствии с рабочим проектом, одобренным Общиной Царево 24.03.2006г. для построения жилого здания „ВРИЗ”.

(3)В предмета на настоящия договор не се включва правото на собственост върху идеални или реални части от дворното място, на което е построен описаният имот.

(3)В предмет настоящего договора не включается право на собственность на идеальные или реальные части земельного участка, на котором построено описанное недвижимое имущество.

Чл.2. Ако след завършване на строителството на Апартамента, който се явява предмет на настоящ договора, е налице несъществено отклонение от квадратурата, посочена по-горе в Чл. І.1.(1) в предели /до +/-10 %/, отклонението няма да се счита за неизпълнение на договора от страната на ПРОДАВАЧ, а уговорената с Договора цена ще се откоригира автоматично в съответствие с реална фактическа и обща площ на Апартамента, съгласно новите размери и/или испълнителна документация.
2. Если после завершения строительства Апартамента , который является предметом настоящего договора, появится несущественное отклонение от квадратуры, указанной выше (п. I. 1.(1) в пределах +/-10%/, отклонение не будет считаться невыполнением договора со стороны ПРОДАВЦА, а договоренная цена будет скорректирована автоматически в соответствие с реальной фактической и общей площадью Апартамента, согласно новых замеров и/или исполнительной документации проекта.

Чл.3. Общата цена на Апартамента е .................. ЕВРО без ДДС, като в цената на продавания апартамент не е включено обзавеждане.

Фактическа цена на Апартамента след направени от ПРОДАВАЧА отстъпки съставлява :

(1)

.....................- ........% (............ процентна) отстъпка, предоставена от ПРОДАВАЧА във връзка с ..............(2)

Указаната в Чл.3.1 на настоящ Договор Цена се явява покупната цена на Апартамента. КУПУВАЧЪТ се задължава да изплати на ПРОДАВАЧА покупната цена на Апартамента .3. Общая цена Апартамента составляет ...........ЕВРО без НДС, при этом в цену не включена мебелировка.

Фактическая цена Апартамента с учетом предоставленных ПРОДАВЦОМ скидок составляет:

(1).

................ - ..........% (.........процентная) скидки, предоставленной ПРОДАВЦОМ в связи с ................(2)

Указанная в п.3.1. настоящего Договора Цена является покупной ценой Апартамента. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить ПРОДАВЦУ покупную цену Апартамента.(3)Плащането на покупната цена на Апартамента предмет на настоящия договор от КУПУВАЧА ще се извършва по следния начин:


(3)Оплату покупной цены Апартамента, предмета настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ производит следующим образом:


(4)

а/ КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА в качество на първа вноска сумата в размер на ................. Евро – представляващи ............. от обявената крайна продажна цена на апартамента описана в чл.3 ал.1 на настоящия Договор до ...............2009г. Крайната сума на описаната първоначална вноска е .................... ЕВРО, поради приспадане на предварително заплатената резервационна такса, описана в Резервациона Форма подписана на ............2009г.(4)


а/ ПОКУПАТЕЛЬ обязан заплатить ПРОДАВЦУ в качестве первого платежа сумму в размере ...................... ЕВРО – представляющую ......... от объявленной окончательной продажной цены апартамента, описанной в п.3.(1) настоящего Договора до .......2009г. Окончательная сумма описанного первоначального взноса - .............. ЕВРО, из-за вычета предварительно уплаченной резервационной таксы, описанной в резервационной Форме, подписанной ........2009г.

б/Второто плащане е в размер на ............ЕВРО равняващи се на ........%(.......... процента) от продажна цена на Апартамента, КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА в срок до ...........2009г.

б/Второй платеж в размере ..........................ЕВРО равный......................% (...............процентов) от продажной Цены Апартамента ПОКУПАТЕЛЬ обязуется заплатить ПРОДАВЦУ в срок до

.............2009г.в/ Третото плащане е в размер на ............ ЕВРО КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА в срок до ............2009г

в/Третий платеж в размере ...............................ЕВРО ПОКУПАТЕЛЬ обязуется заплатить ПРОДАВЦУ в срок до............2009г.


г/ остатъкът в размeр на ........... ЕВРО КУПУВАЧА се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА в срок до ...........2009год.


г/ остаток в размере .......ЕВРО

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется заплатить ПРОДАВЦУ в срок до............2009г(2)Бенефициент:


Бенефициар:


Банкова сметка- в евро

Банковский счет- в евро:Банков код: …………………………

IBAN : ……………………………….


КУПУВАЧЪТ се счита за изпълнил задълженията си по плащането на пореден падеж от момента на постъпването на паричните средства на посочената сметка на Бенефициент, ако Страните не са се договорили за другото.


Банковский код: ………..

IBAN: …………………..


ПОКУПАТЕЛЬ считается исполнившим свои обязательства по оплате очередного платежа с момента поступления денежных средств на указанный счет Бенефициара, если Стороны не договорились об ином.

(3)Настоящият договор влиза в сила при следното условие: ПРОДАВАЧЪТ декларира, че Апартаментът е запазен за КУПУВАЧА и няма да бъде предлаган за продан на трети лица. В случай, че КУПУВАЧЪТ не заплати на ПРОДАВАЧА договорената сума от първото плащане, настоящият Договор автоматично прекратява своето действие, без ПРОДАВАЧА да дължи на КУПУВАЧА каквото и да било уведомяване или съобщаване.
Настоящий договор вступает в силу при следующем условии: ПРОДАВЕЦ декларирует, что Апартамент зарезервирован за ПОКУПАТЕЛЕМ и не будет предлагаться для продажи третим лицам. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ не заплатит ПРОДАВЦУ договоренную сумму первого платежа, настоящий Договор автоматически прекращает свое действие, при этом ПРОДАВЕЦ не должен уведомлять об этом ПОКУПАТЕЛЯ.


4. (1). Окончателният договор за покупко-продажба на недвижимия имот, предмет на договора ще се сключи след получаване на известие за заплатена последна вноска по апартамента предмет на този договор от страна на КУПУВАЧА но не по-късно от май 2009 г. Договорът може да бъде сключен в изключителни случаи и след тази дата, но не по-късно от шест месеца след май 2009 г. При съгласие между страните , окончателният договор може да се сключи и по-рано. Разноските по сключването на окончателния договор /нотариална такса, такса вписване и местен данък/ са за сметка на КУПУВАЧА.

4. Окончательный договор о покупко-продаже недвижимого имущества, предмета настоящего договора, будет подписан после получения известия об уплате последнего взноса апартамента, предмета этого договора, со стороны ПОКУПАТЕЛЯ, но не позже мая 2009 г. В исключительных случаях Договор может быть подписан и после этой даты, но не позже шести месяцев после мая 2009 г. При согласии со стороны ПРОДАВЦА окончательный договор может быть подписан и раньше. Расходы по заключению окончательного договора (нотариальная такса, такса вписывания и местный налог) остаются за счет ПОКУПАТЕЛЯ.5. ПРОДАВАЧЪТ, удостоверява и гарантира,че притежава всичките необходими права за продаването на Апартамента, че не са сключвани други предварителни договори за Покупко-Продажба за Апартамента с трети лица, както и че Апартаментът не е отчужден, не обременен от залагане и че няма права и претенции на трети лица, както и че не е предмет на съдебни спорове и искове.5. ПРОДАВЕЦ удостоверяет и гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на продажу Апартамента, что не были подписаны другие предварительные договоры купли-продажи Апартамента с третьими лицами, а также и то, что Апартамент не отчужден, не обременен залогом, свободен от прав и претензий третьих лиц, что они не являются предметом судебных споров и требований.


6. Всички необходими документи за изповядване на сделката пред нотариус се подготвят и представят за подписването на Нотариален Акт от ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ е длъжен да му съдейства когато следва да се представи документ изходящ от негова страна.


6. Все необходимые документы, касающиеся продажи, подготавливаются и предоставляются для подписания Нотариального Акта ПРОДАВЦОМ, при этом ПОКУПАТЕЛЬ обязан оказывать ему содействие при предоставлении нужных документов с его стороны.


7. Предаването на обекта от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА се извършва с подписването на приемо-предавателен протокол. С предаването на обекта върху КУПУВАЧЪТ преминават и рисковете отслучайна гибел на имущество.


7. Передача объекта ПРОДАВЦОМ в собственность ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется после подписания протокола о приеме- передаче .С передачей объекта ПОКУПАТЕЛЬ принимает на себя и все риски случайной гибели имущества.


ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

1. ПРОДАВАЧЪТ приема да организира и/или извърши строителството на посочения в глава І., чл. 1 от Договора обект на недвижим имот , като за целта организира цялостното построяване на сградата, на обекта на КУПУВАЧА, в съответствие с изискванията, уговорени с настоящия Договор, както и осъществяване на необходимите постъпки за въвеждане на сградата в експлоатация, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

1. ПРОДАВЕЦ обязуется организовать и/или выполнить строительство указанного в главе І., п. 1 настоящего Договора объекта недвижимого имущества; с этой целью он должен организовать полное строительство сооружения, объекта ПОКУПАТЕЛЯ, в со ответствие с требованиями, предусмотренными в настоящем Договоре, а также осуществить все необходимое действия для строительства объекта всоответствие с инструкциями действующего законодательства.


2. ПРОДАВАЧЪТ има право да получи договоренaтa с настоящия Договор Цена на Апартамента, в порядък и срок, посочени в Договора.

2. ПРОДАВЕЦ имеет право получить оговоренную в настоящим Договоре Цену Апартамента в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да осъществи строителството в съгласие със стандартите на качественото строителство и че материалите и оборудването ще бъдат нови. Продавачът гарантира качествено изпълнение на строителните работи за срокове, съгласно изискванията на БДС( Български Държавен Стандарт)

3. ПРОДАВЕЦ обязан осуществить строительство по стандартам высококачественного строительства, при этом материалы и оборудование должны быть новыми. Продавец гарантирует качественное выполнение строительных работ в пределах должных сроков, согласно требованиям БГС (Болгарский Государственный Стандарт).

4. ПРОДАВАЧЪТ ще изиска гаранционни срокове от производителите на вложени електрически уреди (ако има на лице такива), като след окончателното прехвърляне на недвижимия имот, той ще прехвърли всички свои права по предоставените гаранции на КУПУВАЧА.
4. ПРОДАВЕЦ должен потребовать от производителей электрических устройств (если такие имеются) гарантийные сроки на эти устройства, при этом после окончательной передачи недвижимого имущества он передаст все свои права на предоставленные гарантии ПОКУПАТЕЛЮ.


5. ПРОДАВАЧЪТ, съгласно посочените в Договор задълженията, ще предостави Апартамента в професионално завършен, чист и готов за ползване, и обзаведен спoред поетите ангажименти в договора, съгласно с условията в Приложение 1 към Приемно –Предавателният протокол, който се подписва при окончателното прехвърляне на гореописаният имот.

5. ПРОДАВЕЦ, согласно указанным в Договоре обязанностям, предоставит Апартамент в профессионально законченном виде, чистым и готовым для использования, в соответствии с условиями Дополнения 1 к Протоколу приема-передачи, который будет подписан при окончательной передаче вышеупомянутой собственности.

6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да обогати инфраструктурата около обекта.6. ПРОДАВЕЦ обязуется обустроить инфраструктуру около объекта.

7. В случай на необходима промяна установена от компетентни органи ПРОДАВАЧЪТ може да променя материалите , които се явяват част от проекта, както и дизайна и цветовите решения на обекта

7. В случае необходимости, установленной компетентными органами, ПРОДАВЕЦ может изменить материалы, являющиеся частью проекта, а также изменить дизайн и цветовые решения объекта.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

1. КУПУВАЧЪТ има право да бъде осведомяван за изпълнението на Договора и спазването на сроковете, без с това да пречи на оперативната дейност на ПРОДАВАЧА.

1. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право быть информированным относительно выполнения Договора и соблюдения сроков строительства, не вмешиваясь в деятельность ПРОДАВЦА.

2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да изплати стойността на вещните права и извършената работа изцяло и в сроковете по договора. В случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълнява стриктно това си задължение, ПРОДАВАЧЪТ има право да развали настоящия договор и да задържи получените до момента суми по същия, след писмено уведомяване на КУПУВАЧА за спазване на сроковете за плащане и последствията за тяхното неплащане.


2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан полностью заплатить стоимость реальных прав и выполненной работы и в срок, указанный в договоре. В случае, когда ПОКУПАТЕЛЬ не выполняет свои обязанности, ПРОДАВЕЦ снимает с себя обязанность по строительству апартамента и может рассторгнуть настоящий

Договор; при этом он имеет полное право задержать за собой полученные до этого суммы после письменного уведомления ПОКУПАТЕЛЯ о сроках оплаты и условиях их невыполнения.
3. С подписването на настоящия договор КУПУВАЧЪТ се задължава да сключи договор за стопанисване и управление на гореописания комплекс “ВРИС” с “СИМЕКС” ЕООД, Булстат: 040143440, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пенчо Славейков” №5, представлявана от Илия Марков Илиев, който договор е безсрочен, годишната такса по него е 8 ЕUR на кв.м за закупена площ без ДДС.

3. Подписанием настоящего договора ПОКУПАТЕЛЬ обязуется заключить договор об обслуживании и управлении описанного выше комплекса “ВРИЗ” с „СИМЕКС” ООО, Булстат: 040143440, с резиденцией и адресом управления: г. София, ул. “Пенчо Славейков” №5, представляемом Илия Марков Илиев, который является бессрочным, и годовой сбор по нему представляет 8 EUR за кв.м без НДС.

4. От момента на по-ранната дата на получаването на Акт 16 или прехвърляне на Апартамента в собствеността с Нотариален Акт, КУПУВАЧЪТ изплаща на “ ……” ……, Булстат: ……, със седалище и адрес на управление: гр. ….., представлявана от ….., в качеството му на Управител на гореописания урегулиран поземлен имот, в който е построен комплекс “ВРИС”, годишна такса в размер на … ЕВРО без ДДС на кв.м. на обекта, ведно с общите части - за обслужване и поддръжка на комплекcа и общите части на сградата, като предоставяните услуги са описани в отделен договор между страните.

4. В случае более ранних сроков получения Акта 16 или при передаче Апартамента в собственность по Нотариальному Акту, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает “ ……..” ООО, Булстат: …….., с резиденцией и адресом управления: г. София, ул. “Пенчо Славейков” №5, представляемом ………., в качестве Управляющего вышеописанного урегулированного земельного имущества, на котором построен комплекс “ВРИЗ”, годовую таксу в размере . ЕВРО без НДС, за кв.м. объекта, вместе с общими частями - для обслуживания и управления комплекcом и общими частями сооружения, при этом предоставленные услуги будут описаны между Сторонами в отдельном договоре.(1)Посочената по-горе такса трябва да бъде изплатена от КУПУВАЧА с една вноска в срок от 1(един) месец от момента на сключването на Окончателен Договор.

Указанная выше такса должна быть заплачена ПОКУПАТЕЛЕМ одним взносом, в течение 1 (один) месяца с момента заключения Окончательного Договора.


(2) В случай, че КУПУВАЧЪТ не заплати дължимата годишна такса за стопанисване и управление в срок, същият дължи на “…..” ….: ….., със седалище и адрес на управление: гр. ……, представлявана от ………, неустойка в размер на 10 % от стойността на имота, като в този случай “ ………..” ……. в качеството му на Управител на гореописания урегулиран поземлен имот, в който е построен комплекс “ВРИЗ” има право да удържи дължимата сума от гарантираната рента или от сумите, получени от отдаването под наем на гореописаният имот, както и има право да развали настоящия договор.

(2) В случае если ПОКУПАТЕЛЬ не заплатит в срок должимую годовую таксу по обслуживанию и управлению, то он должит “…….” ……., Булстат: ….., с резиденцией и адресом управления: г. ……. представленной лицом …….., неустойку в размере …..% от стоимости недвижимости; в этом случае “ ….. ” …., в качестве Управляющего вышеописанного урегулированного земельного имущества, на котором построен комплекс

“ВРИЗ”, имеет право удержать должимую сумму из гарантированной ренты или из суммы, полученной от сдачи вышеуказанного объекта в аренду, а также имеет право расторгнуть настоящий договор..


5. От момента на прехвърлянето на собствеността върху Апартамента от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА, последният се задължава да заплаща на “ …….” …….. Булстат: …….. със седалище и адрес на управление: ……………., представлявана от ………………., дължимите суми за заплащане на данък сгради и такса смет за обекта, предмета на договора, както и всички консумативни разходи, свързани със самия обект – ток, вода, телефон и др. Посочените суми се заплащат - в брой или по банков превод .5. С момента передачи ПРОДАВЦОМ Апартамента в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, последний обязан заплатить “…..” …., Булстат: …….., с резиденцией и адресом управления: ……. “……………….” №….., представленной лицом Илия Марков Илиев, сумму задолженности для оплаты налога на здание и таксы по мусоросбору, предмета договора, а также все расходы, связанные с объектом – электроэнергия, водоснабжение, телефон и т.д. Указанные суммы оплачиваются наличными или посредством банковского перевода.


6. КУПУВАЧЪТ се задължава и заявява, че:

6. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется и заявляет, что:

а/Няма да използва имота за нелегални или неморални цели

a/ не будет использовать недвижимое имущество для запрещенных или аморальных целях;

б /Ще се съобразява с местните закони

б/ будет соблюдать местные законы;

в/ Няма да променя каквато и да е част във външния вид на притежавания от него имот, и няма да предприема конструктивни вътрешни промени без изричното изразено писмено съгласие на ПРОДАВАЧА.


в/ Никоим образом не будет видоизменять внешний вид своей собственности и не будет производить конструктивные и внутренние видоизменения без явно выраженного письменного согласия ПРОДАВЦА.


7.При закупуване на апартамента , описан в т. 1 от настоящият Предварителен Договор за покупко - продажба, КУПУВАЧЪТ се задължава да сключи договор за наем и управление с “ …..” …., Булстат: ……, със седалище и адрес на управление: гр……………. №, представлявана от…………….., при условия, уредени в отделен Договор за наем и управление между страните.

7. При покупке апартамента, описанного в п.1 настоящего Предварительного договора о покупко-продаже, ПОКУПАТЕЛЬ обязан подписать договор по аренде и управлению с компанией “ …..” …., Булстат: ……, с резиденцией и адресом управления: ……., представленной лицом …………….., по условиям, описанным сторонами в отдельном Договоре об аренде и управлению.


8. КУПУВАЧЪТ, и/или негов законно назначен представител, се съгласява да се яви пред нотариус заедно с ПРОДАВАЧА, или негов законно назначен представител, на датата, времето и мястото, предварително уговорени от Страните за подписване на документите изисквани за прехвърляне на собствеността (Нотариален Акт) на КУПУВАЧА.
8. КУПУВАЧЪТ се съгласява да извърши подписването на Нотариалния Акт, прехвърлящ собствеността на имота върху КУПУВАЧЪТ, в рамките на 15 календарни дни след постъпването на парични средства в сметката на ПРОДАВАЧА в качеството на последното плащане за Апартамента.

8. ПОКУПАТЕЛЬ и/или его законно назначенный представитель, соглашается явиться к нотариусу вместе с ПРОДАВЦОМ или с его законно назначенным представителем, в дату, время и место, предварительно согласованные Сторонами, для подписания документов, необходимых для передачи недвижимости в собственность (Нотариальный Акт) ПОКУПАТЕЛЮ.
8. ПОКУПАТЕЛЬ соглашается подписать Нотариальный Акт, передающий собственность на имущество верху ПОКУПАТЕЛЯ в рамках 15 календарных дней после поступления денежных средств на счет ПРОДАВЦА в качестве последнего платежа за Апартамент.

ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ФОРС МАЖОР

ІV.СРОКИ ВЬIПОЛНЕНИЯ. ФОРС МАЖОР

1. Изграждането на обекта, предмет на договора, във вид, съгласно Приложение № 1, следва да се извърши в срок до месец май 2009 г. но не по късно от шест месеца след май 2009 г.

1. Строительство объекта, предмет настоящего договора, в виде, согласно приложения № 1, должно быть произведено в срок до мая месяца 2009 г., но не позже мая месяца 2009 г.

2.ПРОДАВАЧЪТ не се счита за неизпълнил своите задължения по настоящ Договор в случай на ненавременното завършване на обект „ВРИС” ако това недовършване е предизвикано от обстоятелства, на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон), както и при неоказване на съдействие от /ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ ВИК, НЕК, ЕVN/, както и при неоказване на съдействие и/или вина от страна на КУПУВАЧА, когато неговото действие е необходимо за осъществяване на задълженията на ПРОДАВАЧА по този Договор.

2. ПРОДАВЕЦ не считается неисполнившим свои обязательства по настоящему Договору в случае несвоевременного завершения объекта „ВРИЗ” , если такое незавершение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу П.306 ТЗ (Торгового закона), а также и при отсутствии содействия ГОСУДАРСТВЕННЬІМИ СТРУКТУРАМИ, ВИК, НЕК, ЕVN и/или виной ПОКУПАТЕЛЯ, когда его содействие необходимо ПРОДАВЦУ для осуществления обязанностей по этому Договору.

3. При изграждането и довършването на Апартамента, предмет на настоящия Договор, ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА и последният е длъжен да се яви, в сроковете по договора за прехвърляне на обекта и за подписването на Приемо-Предавателен Акт.

3. При окончании строительства и отделки Апартамента, предмета настоящего договора, ПРОДАВЕЦ уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ и последний должен явиться для передачи объекта и подписания Акта приема-передачи в срок, указанный в Договоре.


4. Съобщенията по този договор до КУПУВАЧА се извършват на следния адрес................................................................................, като същите се считат за получени от КУПУВАЧА, с изтичането на 10 работни дни след изпращането им. В процеса на изпълнение на договора КУПУВАЧЪТ има право да промени посочения адрес, като писмено уведомява за това ПРОДАВАЧА. Уведомленията до последния се правят на адреса му по съдебна регистрация.

4. Сообщения по этому договору отправляются ПОКУПАТЕЛЮ с обратной распиской по адресу............................................ ..........................................................................................................................., они считаются полученными ПОКУПАТЕЛЕМ через 10 рабочих дней после их отправления. В процессе выполнения Договора ПОКУПАТЕЛЬ имеет право изменить указанный адрес, уведомив об этом письменно ПРОДАВЦА. Уведомления в адрес ПРОДАВЦА отправляются по адресу его судебной регистрации.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. При систематично и грубо неизпълнение от Страните на задълженията по Договора, изправната страна има право да го развали.

1. При систематическом и грубом невыполнении Сторонами обязанностей по Договору, исправная сторона имеет право растрогнуть Договор.

2. При разваляне на Договора от страна на ПРОДАВАЧА, поради систематичното (повече от един път) неизпълнение/ ненавременното изпълняване от КУПУВАЧА на задълженията си за заплащането на Апартаментът, предмет на този Договор, ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи като неустойка всички направени до момента плащания на КУПУВАЧА.

2. При расторжении Договора со стороны ПРОДАВЦА по причине систематического (более одного раза) невыполнения / несвоевременного выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ обязанностей по оплате Апартамента, предмета этого Договора, ПРОДАВЕЦ имеет право удержать в виде неустойки все сделанные до момента платежи ПОКУПАТЕЛЯ.

3. При забава от ПРОДАВАЧА на изпълнение на задълженията по завършването на строителството и довършването на Апартамента в срок за повече от 6 месеца, ПРОДАВАЧЪТ изплаща на КУПУВАЧА неустойка за просрочка на изпълнението в размер на ….. % от Цената на Апартамента – за всеки ден на просрочка след изтичане на 6 месечения срок.


3. В случае задержки ПРОДАВЦОМ выполнения обязанностей по завершению строительства и отделки Апартамента на срок более 6 месяцев, ПРОДАВЕЦ выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку за просрочку исполнения в размере ……% от Цены Апартамента за каждый день просрочки после истечения 6 месячного срока.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬIЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, Страните, ще решават по мирен път чрез преговори.

Все споры по этому Договору, или относящихся к нему, или по дополнительным соглашениям к нему, включительно и споры, возникшие или относящиеся к толкованию, недействительности, невыполнения или его прекращения Стороны будут решать мирным способом путем переговоров.

Ако между страните в срок на един календарен месец не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на Република България по местообитаването на Апартамента, предмет на този Договор.

Если между сторонами в течение одного календарного месяца не будет достигнуто соглашение, то спор будет решаться перед компетентным судом Республики Болгарии по месту нахождения Апартамента, предмет этого Договора.При несъответствие в превода на текста на настоящия Договор, предимство при тълкуването му има българският текст.
При несоответствии в переводе текста настоящего Договора преимущество при его толковании будет иметь болгарский текст.Неуредени въпроси по настоящия Договор ще се решават първо изхождайки от условията на Договора. В случай на невъзможност на решаването на спора, изхождайки от условията на Договора, истинските намерения на Страните, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.Проблемы, возникшие по вопросам настоящего Договора, будут решаться в первую очередь исходя из условий Договора. В случае невозможности разрешения спора исходя из условий Договора, истинных намерений Сторон,будут приложены распоряжения действующего болгарского законодательства.
Този Договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от Страните.

Настоящий Договор составлен и подписан в двух одинаковых оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПРОДАВАЧ:.............................

ПРОДАВЕЦ: ............................


КУПУВАЧ:.............................ПОКУПАТЕЛЬ:.............................


Смотрите также:
Предварителен договор за покупко-продажба
243.14kb.
1 стр.
Предварителен договор №
256.53kb.
1 стр.
Договор об оказании
486.94kb.
15 стр.
Депозитарный договор счета депо
188.1kb.
1 стр.
Предварительный договор аренды помещений
1603.12kb.
10 стр.
Пользовательское соглашение (Договор оферта по подписке на издания средств массовой информации)
86.87kb.
1 стр.
1 Договор аренды в гражданском законодательстве 2 Договор аренды зданий и сооружений
559.2kb.
3 стр.
Типовой договор о междепозитарных отношениях
113.66kb.
1 стр.
Договор о спонсорских обязательствах и субординировании
696.48kb.
3 стр.
И. о директора оияи м. Г. Иткис 20 г. Представитель работников Председатель окп-22 Е. А. Матюшевский 20 г. Коллективный договор
308.02kb.
1 стр.
Рекомендуется заключать трудовой договор в письменной форме до момента фактического допущения к работе. Если же работник фактически допущен к работе, но трудовой договор не заключён
80.4kb.
1 стр.
Субагентский договор № г. Киев 2011 г
192.31kb.
1 стр.