Главная
страница 1 ... страница 10страница 11страница 12страница 13

УПРАЖНЕНИЯ

44. Вме́сто точек вста́вьте подходя́щий по смы́слу по́стфикс -то или -нибудь.

1. Почему́-… сего́дня сестра́ задержа́лась на рабо́те и пришла́ до­мо́й на полчаса́ по́зже. 3. Сек­ре­та́рша вы́шла куда́-… по служе́бным де­ла́м. 4. Получа́ли ли вы когда́-… письмо́ от не­зна­ко́­мо­го челове́ка? 5. Я о́чень наде́юсь, что вы всё-таки как-… ула́дите этот вопро́с. 6. 7. Во всей ве­роя́тности, я где-… забы́ла свой зо́нтик. 8. Тебя́ нет почему́-… . 9. Нина заче́м-… сего́дня хо­ди́­ла в библиоте́ку. 10. Не ви́дели ли вы где-… мою́ ша́пку? 11. К вам пришло́ письмо́ откуда-… . 12. По­че­му-… в Петербу́рге по ноча́м разво́дят мосты́. 13. Мо́жет быть, когда-… я прие́ду в ваш го́род. 14. Хоти́те с нами отпра́виться куда-… в го́­ры? 15. Как-… у́тром ребя́та со­бра­ли́сь на рыба́лку. 16. Не приноси́ли ли де́нежный перево́д отку́да-…? 17. Когда-… са́хар да́же на стола́х ру́с­ских царе́й и вельмо́ж счита́лся ре́дкостью. 18. Но́чью отку́да-… при­е́хали ку­ро́ртники.


45. Вместо точек вста́вьте подходя́щие по смы́слу неопреде­лён­ные наречия.

1. … здесь стоя́л ху́тор. 2. … но́чью зазвони́л телефо́н. 3. … се­го́д­ня Антони́ны нет в биб­лио­те́­ке. 4. После дождя́ в приро́де ста́ло … осо́­бенно ве́село. 5. … мы пообе́дали и сно́ва при­няли́сь за рабо́ту. 6. Во вре́мя кани́кул вы е́здили …? 7. В за́литой со́лнцем сте́пи … не­ожи­­дан­но появля́ются силуэ́ты грома́дных зда́ний. 8. … ве́тер принёс за́­пах цвету́щих лип. 9. Это сло́­во … не говоря́т гро́мко. 10. Мы с ва́­ми встреча́лись … ? 11. … на тополя́х желте́ют по­сле́д­ние ли́стья. 12. На небосво́де уже́ … прорыва́ются весёлые лучи́ со́лнца. 13. Ваша се­стра́ ждёт посы́лку …? 14. Охо́тник уже́ собира́лся приле́чь … до ут­ра́. 15. Неожи́данно … вы́­ско­чи­ла огро́мная овча́рка. 16. Са́хар … очень бы́стро поступа́ет в кровь.


46. Переведи́те предложе́ния, употребля́я неопределённые на­ре́­чия.

1. Някога в това се­ло са живели баба и дядо. 2. Списанието бе­ше някъде тук. 3. Тук-там на поляната цъфнаха пър­вите теменужки. 4. Виж­дали ли сте някога и някъде такива едри ябълки? 5. Не се без­по­кой­те, все ня­как ще оправим тази работа. 6. Искам да замина някъде на юг. 7. Приятелките ми почиват ня­къде на море. 8. Вчера Тодор за­ми­на при родителите си с някаква цел. 9. Ходихте ли ня­къ­де на пла­ни­на през отпуската? 10. През юни тук-там се появяват светулки. 11. Ня­къде от­да­леч се чува музика.12. По някаква си причина днес Лилия си тръгна по-рано от работа. 13. Ня­къде на тази улица имаше слад­кар­ни­ца. 14. Дали ще се срещнем някога отново? 15. По ня­как­ва си при­чи­на Вася не дойде на концерта. 16. Отнякъде донесоха тези храсти и ги засадиха в градината.


СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ

(ПРЕДИКАТИВЫ)
Слова́ катего́рии состоя́ния обознача́ют состояние, не­сов­ме­сти́­мое с представлением об активном производи́теле (в комнате жа́р­ко и ду́шно) или оценку тако́го состоя́ния (нам пора встава́ть). Они могут обозначать:

а) состоя́ние приро́ды, окружа́ющей среды́, обстано́вки: ве́т­ре­но, вла́жно, глубоко́, гря́зно, дождли́во, ду́шно, жа́рко, краси́во, мо­ро́з­но, просто́рно, прохла́дно, пу́сто, пы́льно, свежо́, со́лнечно, сы́ро, темно́, теп­ло́, те́сно, ти́хо, ую́т­но, чи́сто, шу́м­но и др.Днём в пусты́не жа́р­ко. Се­годня на улице моро́зно. В квар­ти­ре ти́хо и уютно.

б) физическое и психическое состоя́ние человека и животных: бо́ль­но, боя́зно, ве́село, га́дко, го́рько, гру́стно, доса́дно, ду́рно, жа́л­ко, жаль, жу́тко, жуть (б. страх), ки́сло, лень, неохо́та, оби́дно, охо́­та (б. желание), прия́тно, проти́вно, сла́д­ко, смешно́, со́вестно, стра́ш­но, сты́дно, тоскли́во (б. тъжно, мъчно), то́шно, тяжело́, хо́­лод­но, щеко́тно (б. гъдел) и др.С мо́ря поду́л ве́тер, и ребя́там ста́­ло хо́лодно. От чего́-то ма́­тери вдруг ста́ло гру́стно. Мальчику лень да­же пошевельну́ть па́ль­цем.

в) оценку ситуа́ции с то́чки зре́ния необходи́мости, возмо́ж­но­сти, долженствова́ния (мода́льности): возмо́жно, дово́льно, до́лжно, до­ста́точно, мо́жно, на́до, на́добно, невозмо́жно, нельзя́, необходи́мо, ну́ж­но, по́лно, уго́дно и др.Больно́му нельзя́ выходи́ть на у́лицу. Мо́ж­но мне сказа́ть па́ру слов? К сле́дующему заня́тию нам на́до на­пи­са́ть сочинение.

г) положи́тельную или отрицательную оценку ситуации: вер-но, глу́­по, грех, грешно́, легко́, неве́рно, непра́вильно, пло́хо, пра́вильно, пре­­кра́сно, преле́стно, смех, срам (б. позор), стыд, тру́дно, хорошо́, чу­­де́сно и др.Бы́ло тру́дно рабо́тать и учи́ться, но никто не жа́­ло­вал­ся. Не легко́ найти́ хоро́шего дру́га. Грех забыва́ть пожилы́х ро­ди́­те­лей.

д) оценку обстано́вки с то́чки зре́ния слуховы́х и зри́тельных вос­прия́тий: слы́шно, ви́дно, заме́тно и др.В тёмную ночь в двух ша­га́х ничего́ не ви́дно. В коридо́ре ти́­хо, не слы́шно ничьи́х шаго́в.

е) оценку состоя́ния временны́х и простра́нственных от­но­ше́­ний: вре́мя, высоко́, глубоко́, далеко́, досу́г (б. свободно време), ме́лко (б. плитко), недосу́г, не́когда, ни́зко, по́здно, пора́, ра́но, у́зко, широко́ и др.Да­ле­ко́ ещё до конца́ уче́бного го́да. Мне недосу́г прочита́ть эту́ кни́гу. По­ра́ сдава́ть контрольные рабо́ты преподавателю.

Не́которые слова́ катего́рии состоя́ния подо́бно ка́чественным на­ре́чиям мо́гут об­ра­зо­ва́ть омоними́ческие фо́рмы степене́й срав­не́­ния.Георгию ста́ло ве́село, а Аркадию – ещё веселе́е. Валерию се­год­ня ра́достно, а Варваре – ещё ра́­дост­нее.
УПРАЖНЕНИЯ

1. В сле́дующих предложе́ниях найди́те слова́, обознача́ющие сос­тоя́ние окружа́ющей сре­ды́.

1. В по́лдень на у́лице жа́рко и безлю́дно. 2. Внутри́ пеще́ры сы́ро и прохла́дно. 3. На дворе́ моро́зно и ве́трено. 4. За́втра бу­дет дож­дли́во. 5. В аудито́рии оказа́лось пу́сто. 6. Вчера́ бы́ло тепло́ и со́л­неч­но, а сегодня – па́смурно и хо́лодно. 7. На стро́йке бы́ло пы́льно и гря́з­но. 8. По утра́м возле реки́ тума́нно.


2. В сле́дующих предложе́ниях найди́те слова́, обознача́ющие фи­зи́ческое и психи́ческое сос­тоя́ние челове́ка.

1. Марии сегодня ве́село. 2. Ребёнку ску́чно на собра́нии. 3. Когда́ вы́шли из метро́, Тане ста́ло хо́­лодно. 4. Оле жа́рко в тёплом сви́­тере. 5. Же́нщине ста́ло ду́рно от жары́. 6. Га́ле вчера́ бы́ло гру́ст­но. 7. В зоопа́рке де́тям интере́сно. 8. Вам бу́дет неудо́бно остава́ться здесь. 9. Легко́ на се́рдце от пе́сни весёлой. 10. После разлу́ки с люби́мым де́вушке ста́ло невыноси́мо бо́льно. 11. Сегодня нам охо́та пой­ти на концерт.


3. В сле́дующих предложе́ниях найди́те слова́, выража́ющие оцен­ку ситуа́ции с то́чки зре́ния необходи́мости, возмо́ж­но­сти, дол­жен­ствова́ния (мода́льности).

1. Ей ну́жно узна́ть результа́ты экза́мена. 2. Мо́ж­но мне вы́йти на балко́н? 3. Вам необходи́мо купи́ть биле́т на авто́бус на за́втра. 4. Ни­­ко­му́ нельзя́ опа́здывать на заседа́ние. 5. Тебе́ ну́жно сходи́ть в по­ли­кли́нику. 6. Для библиоте́ки вам необходи́мо приобрести ма́­лень­кую су́мочку. 7. Мо́жно здесь закури́ть? 8. Де́тям нельзя́ смот­ре́ть этот фильм. 9. Мне сего́дня невозмо́жно прийти на заня́тие. 10. Ба́бушке на́­­­до на­де́ть очки́.


4. В сле́дующих предложе́ниях найди́те слова́, обознача́ющие по­ложи́тельную или отрица́тельную оце́нку ситуа́ции и оценку об­ста­но́вки с то́чки зре́ния слуховы́х и зри́тельных вос­прия́тий.

1. Хорошо́, когда лю́ди понима́ют друг друга даже и без слов. 2. Пло́хо заблуди́ться в тайге́. 3. Нельзя оставля́ть дру́га в беде́, пра́­виль­но? 4. Снег пошёл хло́пьями, и впереди́ ничего не ви́дно. 5. Вес­но́й в этих гора́х прекра́сно! 6. Зде́шняя приро́да на ре́дкость краси́ва, пра́в­да? 7. Из-за си́льного ве́тра не слы́шно го́лоса ма́тери. 8. За тако́го че­лове́ка не грех заступи́ться. 9. Не срам пить за столо́м, срам пить за стол­бо́м (В. Даль). 10. Грешно́ вам так говори́ть. 11. Глубо́кий снег по­кры́л доро́гу: не заме́тно следо́в автомаши́н. 12. Смех опра́вдываться го­родски́м тра́нспортом.


5. В сле́дующих предложе́ниях найди́те слова́, обознача́ющие оценку вре­менных и простра́нственных отноше́ний.

1. В этой кварти́ре нам будет бли́зко до универси́тета. 2. Пора́ сжать пше­ни́цу. 3. Первоку́рсникам далеко́ до оконча́ния универ­си­те́­та. 4. Тури́стам до́лго ходи́ть до турба́зы. 5. Встава́ть вам ещё ра́но. 6. Де́ти пле́щутся во́зле бе́рега мо́ря, там, где ме́лко. 7. Всем пора́ ухо­ди́ть домо́й. 8. По́здно воз­враща́ться об­ра́т­но, пошли́ да́льше. 9. До Бо́­га далеко́, до царя́ высоко́ (погов.). 10. На этой недел́е у нас эк­за́­ме­ны, не́когда съе́здить к роди́телям.


6. Определи́те, к како́й ча́сти ре́чи отно́сятся вы́деленные сло­­­ва́:

а) к существительным или слова́м категории состояния:

1. Нам давно́ пора́ идти по дома́м. Осе́нняя пора́ – люби́мое вре́мя го́да Пу́шкина. 2. В конце́ уче́бного го́да шко́льникам лень учи́ться. Лень хуже болезни. 3. Не де́лай э́того – большой грех. Грех обма́нывать роди́телей. 4. Никола́ю охо́та смотре́ть спорти́вные те­ле­пе­реда́чи. Охо́та на ти́гров – опа́сное де́ло. 5. Сейча́с не вре́мя от­ды­ха́ть. Вре́мя – вещь необыча́йно дли́нная. 6. Со́лнечное тепло́ под­де́р­жи­вает жизнь на Земле́. На у́лице моро́з, а мне тепло́ в дублёнке и са­пога́х. 7. Мне жаль поте́рянного вре́мени.б) к наречиям или слова́м категории состояния:

1. В дискотеке с друзья́ми бы́ло ве́село. Ребя́та ве́село играют на дворе. 2. Гру́стно вспоминать об этой истории. Девушка гру́стно смот­ре́ла на уходя́щий по́езд. 3. Михаил Иванович тяжело́ вздохну́л. Как мне тяжело́ в чужо́м го́роде! 4. Поду́л ве́тер, и нам ста́ло хо́­лод­но. Соседка хо́лодно ответила на моё приветствие. 5. Тебе не жа́рко в зи́м­нем пальто́? В по́лдень со́лнце жа́рко припека́ет. 6. Студентка лег­ко́ ответила на все вопросы преподавателя. Не так легко́ найти́ хо­ро́­ше­го дру́га. 7. В зоопа́рке детям всегда интересно. Учитель инте­рес­но расска́зывает о пое́здке в Росси́ю.в) к прилагательным или слова́м категории состояния:

1. В кварти́ре те́сно для нашей большо́й семьи́. Шерстяно́е пла́­тье мне те́сно. 2. В студе́нческом общежи́тии шу́мно. Студе́н­чес­кое о́бщество на собра́нии многолю́дно и шу́мно. 3. Сне́жное по́ле пу́­с­то. По́сле ма́тча на стадио́не пу́сто. 4. На ку́хне вку́сно па́хнет ва­ни́­лью. Моро́женое в этой конди́терской о́чень вку́сно. 5. В аквариуме всем интересно. Сочине́ние Ольги интере́сно. 6. В о́муте опа́сно ку­па́ть­ся. Это заболева́ние опа́сно для дете́й. 7. Иду́т экзамены, и в аудито́риях ти́хо. Сегодня мо́ре ти́хо и споко́йно.


7. Замени́те безли́чные глаго́лы слова́ми катего́рии состоя́ния по моде́ли темне́ет – стано́вится темно́.

1. Поду́л се́верный ве́тер, и сра́зу похолода́ло. 2. В ию́не ра́но све­та́ет. 3. В по́лдень на пло́щади обезлюде́ло. 4. Зимо́й ра́но темне́ет. 5. В лесу́ сыре́ет от густо́го тумана.. 6. Ве­­чером в по́ле пу́стеет. 7. В го­ра́х уже́ потепле́ло. 8. Надвига́ется гроза́, и в ко́мнате по­тем­не́­ло.


8. Зако́нчите предложе́ния, употребляя подходящие по смыслу сло­ва́ категории состояния.

1. В зи́мнем лесу́ … . В весе́ннем лесу́ … . 2. В осе́ннем лесу́ … 2. Сего́дня на у́лице … . Вчера́ на у́лице бы́ло … . За́втра на у́лице бу­́дет … . 3. По утра́м возле мо́ря … . По утра́м возле о́зера … . По ут­ра́м возле реки́ … . 4. Днём в пу­сты́­не … . Но́чью в пусты́не … . У́т­ром в пусты́не … . 5. В воскресе́нье на ры́нке … . Во сре́ду на ры́н­ке … . В четверг на ры́нке … . 6. Днём на пля́же … . Но́чью на пля́­же … . У́тром на пля́же … . 7. Ле́том в гора́х … . Зимо́й в гора́х … . О́сенью в гора́х … .Слова для справок: морозно, пасмурно, холодно, тепло, сол­нечно, ветрено, жарко, прохладно, тихо, многолюдно, спокойно, при­ятно, оживлённо.
9. Вме́сто точек вста́вьте существи́тельное или ме­сто­име́­ние в ну́жном па­де­же.

1. … бу́дет тру́дно жить на Се́вере. 2. … лень рабо́тать в та­ку́ю жару́. 3. В этой дискоте́ке … о́чень ду́шно. 4. … всегда́ гру́стно рас­става́ться с друзья́ми. 5. .. тяжело́ таска́ть тяжёлый че­мода́н. 6. … на́­до поду́мать об этом предложе́нии. 7. Мо́жно … записа́ть ваш электро́нный а́д­рес? 8. … на́­до чита́ть кни́ги на русском языке́. 9. От э́тих слов … ста́­ло оби́дно. 10. … пора́ уходи́ть.


10. Переведи́те, испо́льзуя слова́ катего́рии состоя́ния охо́та, пора́, грех, лень, вре́мя, смех, жаль.

1. Сега не е време да обсъждаме грешките си. 2. За децата е време да спят. 3. Грехота е да не помогнете на майка си. 4. Време е за вечеря. 5. Мързи го даже да стане от стола. 6. Жал ми е за загубеното време. 7. Нямам желание да ходя там. 8. Иска ми се да отида на лов. 9. Вре­ме е да тръгваме за летището. 10. Грехота е да не опитате тортата. 11. Жалко за момчето. 12. Смешно е да се оправдавате с брат си.


11. Переде́лайте предложе́ния, употребля́я слова́ катего́рии сос­тоя́ния с мода́льным зна­че́нием мо́жно, ну́жно, на́до, необ­ходи́­мо, нельзя́, невозмо́жно.

1. Мать должна́ поех́ать в санато́рий. 2. Подру́га не смо́жет при­е́хать к пра́зднику. 3. Ирина зако́нчит дипло́мную ра­бо́­ту в срок. 4. Свет­лана должна́ пода́ть заявле́ние в декана́т. 5. Студе́нтам раз­ре­ша́­ет­ся от­кла́­ды­вать экза́мен по боле́зни. 6. В зда́нии запреща́ется ку­ри́ть. 7. Лидия должна́ купи́ть слова́рь. 8. Мо­гу́ ли я отве́тить на ваш вопрос? 9. Студе́нты обя́заны посеща́ть практи́ческие заня́тия. 10. За не­де́лю я не смогу́ перевести текст.


12. Переведи́те предложе́ния, испо́льзуя слова́ катего́рии сос­тоя́­ния.

1. Може ли да поз­въня вкъщи? 2. Днес детето не трябва да хо­ди на училище, защото е празник. 3. Зоя може да участва в конкурса. 4. Антонина трябва да пропусне тренировката, защото има тем­пе­ра­ту­ра. 5. Може ли да прегледам вестника? 6. До утре трябва да проверя кон­тролните работи на сту­дентите. 7. Тук може да се купят билети за ав­тобуса. 8. Може ли да отидем на цирк? 9. Тряб­ва да купим на детето ма­ратонки. 10. Николай не може да участва в състезанието. 11. Мо­га ли да задам въпрос на лектора? 12. Трябва да се научиш да работиш с ком­пютър. 13. Мо­же ли да изляза за малко? 14. Утре момчето не бива да ходи на басейна.


13. Вме́сто точек вста́вьте подходя́щие по смы́слу сло­ва́ ка­те­го́рии состоя́ния.

1. … на мо́ре в середи́не ию́ля. 2. В тайге́ по-осе́ннему бы́стро ста­но́вится … . 3. В лесу́ вдруг ста́­ло на ре́дкость … и … . 4. … мне рас­смотре́ть этот альбо́м? 5. Уже поздно, и детям … спать. 6. Река́ глу­бо́кая, её … перейти вброд. 7. По вечера́м отдыха́ющим … по­гу­ля́ть вдоль мо́­ря. 8. Здесь … пройти к музе́ю? 9. Река́ обмеле́ла, и в ней ста́ло … для корабле́й. 10. В ле́тнем пла́­тье де́вушке будет … 11. В семье́ … жить дру́жно. 12. … переходи́ть у́лицу на кра́сный свет.Слова для справок: красиво, приятно, темно, охота, светло, мож­но, пора, холодно, неудобно, нужно, необходимо, надо.
14. Вы́деленные слова́ замени́те просто́й фо́рмой сравни́­тель­ной сте́пени.

1. Внутри́ тонне́ля бы́ло прохла́дно. 2. На пра́зднике го́рода ве́­село. 3. В дискоте́ке бы́ло шу́мно. 4. На мо́­ре с друзья́ми интере́сно. 5. Во́з­ле ку́хонной плиты́ жа́рко. 6. На собра́нии бы́ло ску́чно. 7. В спор­ти́в­ном за́ле просто́рно. 8. В пала́тке бы́ло те́сно. 9. В кафе́ возле мо́­ря бы́ло прия́тно. 10. Утром в аудито́рии ти́хо. 11. В рестора́не тепло́ и ую́т­но. 12. Солнце взошло́, и в комнате ста́ло светло́. 13. Ле́том в де­­ре́вне многолю́дно, а зимо́й споко́йно.


15. Переведи́те предложе́ния, употребля́я слова́ катего́рии со­с­тоя́ния в срав­ни́­тель­ной сте́пени.

1. Оловни облаци покриха небето и в стаята стана по-тъмно. 2. През нощта е за­душ­но, но сутрин става по-хладно. 3. Хайде да тръг­нем заедно, ще ни бъде по-весело. 4. С но­ви­те маратонки ми е по-лес­н­о да вървя. 5. Мъглата се разсея и в гората стана по-светло и по-топ­ло. 6. От же­­га­­­та на болния му стана по-зле. 7. В този кръжок е по-ин­те­ресно. 8. В на­­шия кабинет е по-сту­дено, отколкото в аудиторията. 9. За­ня­тия­та за­почнаха и в коридорите стана по-тихо. 10. През лятото в парка е по-мно­голюдно и по-шумно, отколкото през зимата.СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.
СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

ТВЁРДАЯ ОСНОВА.

МЯГКАЯ ОСНОВА.

ОСНОВА НА Г, К, Х.

ОСНОВА НА Ж, Ч, Ш, Щ С УДАРЕНИЕМ НА ОКОНЧАНИИ.

ОСНОВА НА Ж, Ч, Ш, Щ С УДАРЕНИЕМ НА ОСНОВЕ

ОСНОВА НА Ц..

ПОЛНЫЕ И КРАТКИЕ ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

СКЛОНЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА -ИЙ, -ЬЕ, -ЬЯ, -ЬИ.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА -ОВ (-ЕВ).

СКЛОНЕНИЕ РУССКИХ ИМЁН, ОТЧЕСТВ, ФАМИЛИЙ И НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ.
МЕСТОИМЕНИЯ
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ.

ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ.

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ.

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ.

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ.


НАРЕЧИЕ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ.

НАРЕЧИЯ МЕСТА.

НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ.

НАРЕЧИЯ ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ.НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ НАРЕЧИЯ.
СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (ПРЕДИКАТИВЫ).
стр.

стр.<< предыдущая страница  
Смотрите также:
И. Я. Атанасова корректировочный курс русского языка (грамматический аспект) пособие-справочник
3040.37kb.
26 стр.
И. Я. Атанасова корректировочный курс русского языка (грамматический аспект) пособие-справочник
2274.47kb.
13 стр.
Курс русского языка
60.91kb.
1 стр.
Праздник русского языка в 4 классе «Грамматический чай»
89kb.
1 стр.
Справочник по русскому языку и практической стилистике. Учебное пособие / И. Б. Голуб. М. Эксмо, 2007
63.84kb.
1 стр.
Петрановская Л. Гт30 Игры ни уроках русского языка: Пособие для учителя
1402.93kb.
9 стр.
Самостоятельная работа№1 Введение в курс «История русского литературного языка» План
48.48kb.
1 стр.
Учебное пособие для студентов филологиче- ских факульте­тов высших учебных заведений
17.53kb.
1 стр.
Краткий очерк изучения истории русского языка в русском и зарубежном языкознании. Образование русского языка
37.94kb.
1 стр.
Уроках русского языка в 9 классе Методическое пособие. Работа выполнена учителем русского языка и литературы Жилкиной Раисой Николаевной
507.08kb.
1 стр.
Год год русского языка татьяна ясинская
44.35kb.
1 стр.
Общий курс русского языка учебные материалы I
566.13kb.
13 стр.