Главная
страница 1 ... страница 8страница 9страница 10страница 11страница 12страница 13

Спи́сок наре́чий и наре́чных выраже́ний с разде́льным на­пи­са́­нием: без ве́дома (б. без зна­­нието), без запро́са (б. без запитване, без па­зарлък), без обиня́ков (б. направо, без заобикалки), без огля́дки, без от­ка́за, без просве́та (б. без светлина, без надежда), без про́сыпу (б. не­пробудно), без разбо́ру (б. без­разборно), без спро́су (б. без разре­ше­ние), без то́лку (б. безсмислено, неразумно, без­­полезно), без у́держу (б. неудържимо), без у́молку (б. без да млъкне, без прекъсване), без у́с­та­ли (б. без умора), бок о́ бок (б. рамо до рамо, един до друг), в ви́де, в го­лова́х (б. край, при, до въз­гла­ви­е­то), в ди­ко́­вин­ку (б. чудно нещо), в до­бавле́ние, в заключе́ние, в конце́ концо́в, в ко́рне (б. съвсем, окон­ча­тел­но, из основи), в лоск (б. съвършено, напълно, окончателно), в ме́­ру, в насме́шку, в но­га́х (до кра­ка­та), в но́гу (б. в крак), в обме́н (б. за раз­­­мяна, за обмяна), в обни́мку (б. в прегръдка), в об­ре́з (б. точно, без из­лишък, без остатък), в обтя́жку (б. опънат, прилепнал), в обхва́т, в о́б­щем, во всеору́жии (б. в пълна бойна готовност), во всеуслыша́ние, в одино́чку, во сто крат (б. сто­крат­но), в от­кры́­тую, в отме́стку (б. за отмъщение), в оха́пку (б. сграбчвайки наръч), в прах, в про­ти­во­ве́с (б. обратно на, за разлика от), в рассро́чку, в ро́зницу (б. продажба на дреб­но), в ряд, в сердца́х (б. трос­нато, соп­нато, раздразнено), в скла́д-чину (б. с общи пари), вслед за тем, в срок, в старину́, в сто́рону, в стру́нку, в тиши́, в три по́гибели (согну́ться) (б. да се наведа, да стана по­корен), в тупи́к (б. в за­дъ­­нена ули­ца), в упо́р, до востре́бования (б. до поискване), до заре́зу (б. страшно, до немай-къде), до кра́й­но­сти, до неузнава́емости, до отва́ла (б. до насита, до пресищане), до от-ка́­за (б. до краен пре­­дел), до свида́ния, до сих пор, до́ смерти (б. страш­но, много, крайно), до упа́ду (б. до из­не­мог­ва­не, до при­падане), за гла­за́ (б. зад гърба), за грани́цей, за грани́цу, за́ полночь, за упоко́й, из-за гра­ни́цы, из-под мы́шек, из-под мышки, из-под спу́да (б. от скрито, тай­но място), как раз, мал ма́­ла ме́ньше (б. един от друг по-малък), на аво́сь (б. на късмет, наслуки), на бегу́ (б. с бягане, ти­ча­не), на бокову́ю (б. в лег­на­ло положение), на ве́ки веко́в, на ве́ки ве́чные, на весу́ (б. във висящо по­ло­жение), на вид, на виду́ (б. пред очите, ползвам се с бла­го­волението на), на вкус, на вре́мя, на вы́бор, на глаз (б. на око), на гла­за́х (б. пред очите), на глазо́к, на грех (б. за беда, за беля, за не­ща­с­тие), на ди́во (б. много добре, от­лич­но), на дня́х (б. тези дни, по­след­ни­те дни), на́ дом (б. за вкъщи), на дому́ (б. в домашна об­ста­нов­ка, вкъ­щи), на дыбы́ (б. на задните си крака, настръхнал), на за́­висть (б. за чудо и приказ), на из­но́с (б. на износване, изхабяване), на исхо́де (б. в края), на кара́чках (б. на че­тири крака), на кара́чки, на ко́р­точках (б. при­клекнал), на ла́д (б. на подобряване, на оправяне), на ле­ту́ (б. ле­тей­ки), на мане́р (б. във вид, като), на миг, на мирову́ю (б. на по­ми­ре­ние на спогодба), на нет (б. премахване, унищожаване, ома­ло­ва­жа­ва­не), на отлёте (б. готов за път, за заминаване), на от­ли́чно, на о́щупь (б. при пипане), на па́мять, на плаву́ (б. в плаване, в движение, в до­бра форма), на попя́тную (пойти) (б. да се откажа, да се от­метна, да от­стъпя), на поруки́ (б. намирам се, освобождавам под гаранция), на при­це́л (б. на муш­ка, на критика), на ре́дкость (б. рядко, изключи­тел­но, твърде, из­вънредно), на́ руку (б. изнася ми, добре дошло ми е), на ры­ся́х (б. в тръс), на скаку́ (б. препускайки), на сла́­ву (б. много хубаво, чу­десно, ве­ликолепно), на смех (б. на майтап, на шега), на сно́сях (б. пред раж­дане), на со́весть (б. до­бро­съ­вест­но, старателно), на стра́­же, на убо́й (б. до насита, до пре­си­ща­не, на смърт), на ура́, на ходу́ (б. в движение), на хорошо́, на цы́почках (б. на пръсти), на цы­́почки, на ча­са́х (б. на стража), на чет­ве­ре́ньках, на шагу́, не в ду́хе (б. в лошо на­строе­­ние), не в зачёт (б. извънредно), не в ме́ру, не в приме́р, не да́­ром (б. не безплатно), не́ за что, не к добру́ (б. не е на добро), не к спе́ху (б. не е бърза работа), не́ к че­му́, не по вку́су, не под си́лу, не по зуба́м (б. не еза моята уста лъжица), не по нутру́ (б. не ми ха­ресва), не по плечу́ (б. не е по силите), не прочь (б. ня­мам нищо против), не с руки́ (б. не ми при­ля­га, нямам интерес), ни за что, ни за грош (б. да ста­на зян, да се погубя напразно), ни на йо́ту (б. ни най-малко, никак), нога́ в но́гу, оди́н на оди́н, от ма́ла до вели́ка, по времена́м, под боко́м (б. съв­сем бли­зо, на две крачки), по́д вечер, по́д гору (б. на­долу, на зле), по де­шёв­ке, под коне́ц, под ло́­жечкой, под мы́шками, под мы́шки, под мы́ш­кой, под си́лу, под спуд (б. на скришно място), под спу́дом, под стать (б. лика-прилика), по́ двое, под шумо́к (б. скришом, тихомълком), под узд­­цы́ (б. за юздите), под укло́н (б. под наклон, на­на­дол­ни­ще), по кра́й­ней ме́ре, по нутру́ (б. по вкус, ха­рес­ва ми), по одному́, по о́череди, по пре­­и­му́­щест­ву, по со́вести, по стари́нке (б. по старому, ка­то някога), по́ трое, про себя́, с бо́ку на́ бок, с ве́­до­ма (б. с разрешение, съгласие), с ви́ду, с гла́зу на глаз, с кондачка́ (б. лекомислено, не­об­мис­ле­но), сло́­во в сло́во (б. дума по дума), сло́во за сло́во (б. от дума на дума), с ма́­ху (б. с все сила, на един дъх, внезапно), с налёта (б. в движение от въз­­ду­ха), с наско́ка (б. в движение, необмислено, не­под­готвено), с на­ча́­ла до конца́, с панталы́ку (сби́ть­ся) (б. да се объркам), с разбе́гу (б. със засилване), с разго́на, с разма́ху, с хо́ду (б. в движение, изведнъж), с ча́су на час (б. всеки момент, с всеки изминат час), час о́т часу (б. с все­ки изминат час, от час на час) и др.
Примечания:

1. Через дефи́с пи́шутся наречия с приста́вкой по-, образо́­ван­ные от по́лных прилага́­тель­ных и местоиме́ний, ока́нчивающиеся на -ому, -ему, -ки, -ьи: по-вое́нному, по-друго́му, по-но́вому, по-ста́­ро­му; по-весе́ннему, по-зи́мнему, по-ле́тнему, по-осе́ннему; по-ва́шему, по-мо́­­ему, по-на́шему, по-тво́­ему; по-английски, по-болга́рски, по-дру́­жес­ки, по-кита́йски, по-муж­ски́, по-неме́ц­ки, по-ру́сски, по-фран­цу́з­ски; по-во́лчьи, по-обезья́ньи, по-соба́чьи и др.

2. Через дефи́с пи́шутся наречия с приста́вкой в-, (во-), об­ра­зо́­ван­ные от поря́дковых прилагательных (чи­­сли́тельных): во-пе́рвых, во-вторы́х, в-тре́тьих, в-четвёртых, в-пя́тых и др.

3. Через дефис пишутся неопределённые наречия с части́­ца­ми -то, -ли́бо, -нибу́дь, ко́е-, а также наречия с части́цей -таки́: где-то, когда-то, откуда-то; где-либо, когда-либо; где-нибудь, как-ни­будь, отку́да-нибу́дь; ко́е-где, ко́е-куда́; всё-таки́, опять-таки́ и др.

4. Через дефис пи́шутся наре́чия, образо́ванные повторе́нием то­го́ же са́мого сло́ва или той же осно́вы, а также сочета́нием двух сино­ними́ческих слов: ви́димо-неви́димо, давны́м-дав­но́, до́лго-до́л­­го, е́ле-е́ле, как-ни­ка́к, кре́пко-на́крепко, крест-на́крест, ма́ло-по­ма́­лу, не­ж­да́н­­но-нега́данно, пе́рво-на́­пер­­во, подобру́-по­здо­ро́­ву, полны́м-полно́, точь-в-точь, тьма-тьму́­­щая, чуть-чуть.

5. Разграничиваются по правописанию и по значению омо­ни­ми́ческие формы наречий и предложно-падежных сочетаний, ко­то­рые иногда мо́гут различа́ться по месту ударения: говори́ть врас­тя́ж­ку – отда́ть ту́фли в растя́жку; наде́ть шапку на́бок – повер­ну́ть­ся на бок (на пра́вый бок); испугаться на́смерть – идти на смерть (на ве́р­ную смерть); прийти́ во́время – во вре́мя урока; не ви́­дел о́троду (б. изобщо) – пять лет от ро́ду; уе́хать нау́тро – от­ло­жи́ть на у́т­ро; наза́втра отпра́виться в похо́д – назна́чить засе­да́­ние на за́втра; смот­ре́ть вдаль – всма́триваться в даль, в голубу́ю даль; про­дви­га́ться вглубь – в глубь ле́са; держа́ть в та́йне – обду́­мы­вать вта́й­не; отдохну́ть внача́ле– в нача́ле го́да; подня́ться ввысь – в высь без­о́б­лачную и др.

6. Ка́чественные наречия подобно качественным прила­га́­тель­­ным образу́ют омони­ми́­чес­кие фо́рмы степене́й сравне́ния: чи­та́ть гро́м­че, бежа́ть быстре́е, учи́ться лу́чше.
УПРАЖНЕНИЯ

1. Определи́те, какие слова́ поясняют вы́деленные на­ре́­чия.

1. Свинцо́вая ту́ча бы́ст­ро засти́гла нас, и вдруг пошёл ли́вень. 2. На таре́лке лежа́ли я́йца вкруту́ю, кусо́к бры́н­зы и клубни́чное ва­ре́­нье, а ря́дом стоя́ла ча́шка кофе по-туре́цки. 3. Ледохо́д весно́й весь­ма́ опа́­сен для корабле́й. 4. В до́ме напротив нахо́дится аптека. 5. Разго­во́р впо́лго́­ло­са оказа́лся сли́шком не­при­ят­ным для ю́ноши. 6. За́втрак по­сле про­гу́л­ки верхо́м показа́лся необыча́йно вку́сным. 7. По ско́льз­­­кой до­ро́­ге ну́жно ходи́ть очень осторо́жно. 8. Мы во­шли́ в ярко ос­ве­щённый зал театра. 9. Обойдя́ доми́шко спра́ва, охо́тник не­ожи́­дан­но очу­ти́л­ся перед стари́нным двухэтажным до́мом. 10. Далеко́ впе­ре­ди́ видне́лись се́рые кры́ши зда­ний. 11. Возле забо́ра лежа́л давно́ за­бы́­тый мяч. 12. Ско́ро мы будем жить здесь. 13. Тог­да я был совсем ма́­леньким, но рядом с де́душкой чу́вствовал себя вполне́ взро́слым. 14. Здесь всё вы́глядело осо́бенно таи́нственно. 15. Тёмно-кра́сные языки́ пла́­­мени поднима́­лись ввысь (В. Владко). 16. Раго́зин уже́ реши́­тель­но проха́живался, ос­та­на́вливаясь и взгля́дывая на Кири́лла осуж­­да́ю­ще (К. Федин).


2. Определите, к како́й части ре́чи отно́сятся вы́деленные сло­­ва́ (к наречиям или пред­­ло́гам).

1. Впереди́ отря́да скака́л команди́р. Не отча́ивайся, жизнь у нас впереди́. 2. Перед грозо́й всё во­кру́г стано́вится мра́чным, ди­ко́­вин­ным. Туристы расположи́лись вок­ру́г костра́. 3. Накану́не Оля при­е́­хала в Мос­­кву. Накану́не похо́да я лёг спать ра́но. 4. Ко́м­на­ту раз­де­ли́­ли по­середи́не стекля́нной пере­го­ро́д­кой. Посереди́не кру́г­лого сто­ла́ красова́лся торт.. 5. На́стя стара́лась навести́ поря́док внутри́ се­бя́. Ин­тере́сно, что скрыва́ется внутри́, за э́тим высо́ким ка́менным за­бо­́­ром. 6. Далеко́ позади́ ос­та́лась тайга́. Учительница шла позади́ ре­бя́т. 7. Ме́стность вокру́г бы́стро преобража́ется. Ко­лесо́ враща́ется во­кру́г свое́й о́си.


3. Да́нные наречия распредели́те в группы по значе́нию (ка́­чест­венные, ко­ли́­чест­вен­ные, наре́чия о́браза и спо́соба действия, на­ре­чия ме́ста, наречия вре́мени, наречия причи́ны, на­речия це́ли.

Ве́село, одна́жды, здесь, вчера́, понево́ле, назло́, бы́стро, ни­ког­да́, вдвойне́, сду́­ру, ти́хо, умы́шленно, вдали́, но́чью, шёпотом, на­ро́ч­но, сме́ло, нема́ло, везде́, ра́достно, втро­ём, мно́го, не́где, по-детски, на­пока́з, домо́й, тепе́рь, весьма́, пешко́м, сгоряча́, сли́шком, там, со́­сле­пу, кра́йне, вслух, всегда́, по-русски.


4. Раскройте ско́бки, образу́я наре́чия от прилига́тельных (в том числе и адъек­ти́в­ных причастий) по моде́ли.

а) передвига́ться (осторо́жный) – передвига́ться осто­ро́ж­но.

Говори́ть (открове́н­ный); ждать (напра́сный); раскры́ть (ши­ро́­кий); спать (кре́пкий); одева́ться (краси́вый); тан­це­ва́ть (лёгкий); бле­сте́ть (я́ркий); есть (ме́дленный); встреча́ть (ра́достный); сказа́ть (твёр­дый); по­ступи́ть (хи́трый); идти (прямо́й); вы́глядеть (стра́нный); сде́­лать (отли́чный), хохота́ть (громкий), разговаривать (оживлённый);б) сказа́ть (и́скренний) – сказа́ть и́скренне.

Вы́глядеть (вне́шний); удиви́ться (кра́й­ний); возде́йствовать (ужа­са́ющий); вести́ себя́ (неуклю́жий); учи́ться (сре́дний); смотре́ть (обо­­дря́ю­щий); выступа́ть (блестя́щий); де́йствовать (раздража́ющий или успока́ивающий); кри­ча́ть (угрожа́ющий); отвеча́ть (вызыва́ю­щий);в) сове́товать (дру́жеский) – сове́товать дру́жески.

Улыба́ться (ирони́ческий); писа́ть (кри́­тический); меша́ть (вся́­чес­кий); люби́ть (бра́тский); де́лать (мастерско́й); поступи́ть (пе­да­го­ги́­ческий); де́йствовать (методи́ческий); ду́мать (полити́ческий); вы­сту­па́ть (патриоти́­чес­кий); помога́ть (това́рищеский); распоряжа́ться (на­ча́льнический), забо́титься (хозя́йский).


5. От да́нных прилага́тельных образуйте наречия при помощи при­ставок и суффиксов по модели.

а) приста́вки на-, за- и суффикс : долгий – надо́лго; све́т­лыйза́светло.

Ле́вый, крепкий, правый, сухо́й, ве́ч­ный, мно́гий, целый, ско­рый, строгий, белый, чёрный, чистый, (не)до́лгий, глухо́й; новый, просто́й, до́л­гий, жи­во́й, тёмный, (не)до́лгий;

б) приставка по- и суффикс -у: мно́гий – помно́гу.

Просто́й, ро́вный, пусто́й, до́лгий, на­пра́с­ный, ма́лый, до́брый, здоро́­вый; ти́хонький, ма́ленький;в) приставки до-, из-, с- и суффикс -а: кра́сный – до́красна; ре́дкий – и́зредка; пра́­вый – спра́ва.

Белый, сухо́й, сы́тый, пья́ный, чи́стый, тёмный, голый, чёр­ный; далёкий, да́вний, жёл­тый, синий, кра́сный, косо́й; левый, вы­со́­кий, горя́чий, новый, легкий, (не)­про­сто́й.

г) приставки в-, на- и суффикс -е: далёкий – вдалеке́; гото́вый – нагото́ве.

Ско́рый, пра́­вый, по́лный, чёрный, та́йный, двойно́й, тройно́й, новый, (не)далёкий, кра́ткий; ра́вный, лёгкий, еди́­ный, весёлый, ко­ро́т­кий.
6. Раскройте ско́бки, образу́я наре́чия от прилига́тельных (в том числе и адъек­ти́в­ных причастий) по моде́ли:

а) приста́вка по- и су́ффиксы -ому, -ему от прилага́тельных и ме­стоиме́ний: жить (но­́вый) – жить по-но́вому; поступи́ть (свой) – по­ступи́ть по-сво́ему.

Ду́мать (разный); одева́ться (зимний); жа́рко (летний); со́л­неч­но (ве­се́нный); учи́ться (ваш); де́лать (наш); отвеча́ть (вое́н­ный); встре­ча́ть (стари́нный); управля́ть (ста́­рый); шага́ть (молодо́й); стро́­ить (друго́й); отдыха́ть (городско́й); будь (твой); на­зыва́ть (ме́ст­­ный); уговори́ть (хоро́ший); па́смурно (осе́нний);б) приставка по- и су́ффиксы -и, -(ь)и: чита́ть (русский) – чи­т́ать по-русски; хи́трый (ли́сий) – хитрый по-лисьи.

Здоро́ваться (крестья́нин), помога́ть (дру́­жес­кий); поступа́ть (то­­ва́­ри­щеский); дели́ть (бра́тский); говори́ть (англи́йский); писа́ть (ис­па́нский); отвечать (бол­гар­ский); встречать (кавказский); сидеть (ту­рецкий); забо́­тить­ся (хо­зя́й­ский); держа́ться (мужско́й); неуклю́жий (мед­вежий); мур­лы́­кать (ко­ша́­чий); пры́гать (обезья́ний); пита́ться (ки­та́йский); одева́ться (францу́зский); выть (во́л­чий); котле́ты (ки́­ев­ский); дове́рчивый (детский); борщ (украи́нский); шашлыки́ (кавка́з­ский);в) приставка по- и суффикс -о: чита́ть (па́рный) – читать попа́рно.

Вы́строиться (взво́д­ный); получа́ть зарпла́ту (ме́сячный); от­ды­ха́ть (оче­ред­но́й); дежу́рить (рот­ный); отправля́ться в экспеди́ции (се­зо́н­ный); писа́ть (ста­те́йный); эвакуи́ровать (этап­ный); погля́дывать на ча­сы́ (мину́тный);г) приставки в-, на- (или предлоги в, на) и суффикс -ую: жать (руч­н́ой) – жать вручну́ю; броди́ть (удало́й) – броди́ть наудалу́ю.

Де́йствовать (слепо́й), я́йца (кру­т­о́й), расти́ (пло́т­ный), ста­ра́ть­ся (пусто́й), протира́ть (сухой), покры́ть (сплошно́й), дра́ть­ся (руко­па́ш­ный), опо­я́­сы­вать (кругово́й), замёрзнуть (густо́й), стре­ля́ть (хо­ло­сто́й); иг­ра́ть в (откры́тый); идти (пря­мо́й), весели́ться (пропа́лый); по­ра́ на (бо­ко­во́й); пойти на (по­пя́т­ный); дава́йте на (мирово́й).7. Образу́йте наречия от падежных форм существи́тельных.

а) в роди́тельном падеже́ с предло́гами из, до, с, без: даль – и́здали; верх – до́верху; налёт – с налёта; разбор – без разбо́ру.

Старь (устар.), нутрь (устар.); низ; отвал, смерть, заре́з, отка́з, сви­да́ние, востре́бование, кра́йность, неузнава́емость; нача́ло, плечо́, род, ряд, бок, верх; разма́х, раз­бе́г, наско́к, панталы́к, ход, вид; у́молк, у́держ, про́сып, у́сталь, толк, отка́з, запро́с;

б) в вини́тельном падеже́ с предло́гами в, на, за, под, о: пора́ – впо́ру; оборо́т – на­о­бо­­ро́т; муж – за́муж; ряд – подря́д; бок – бок о бок.

Верх, низ, бок, даль, миг, новь, слух, ширь, высь, доба́вок, брод, прок, перёд, коне́ц, разнобо́й, вре́мя, во́ля, пра́в­да, и́стина, на­ки́д­ка, накла́дка, при­ку́с­ка, пригля́дка; ме́ра, нога́, насме́шка, оди­но́ч­ка, рассро́чка, старина́, сторона́, оха́пка, отме́стка, упо́р, тупи́к, об­мен; бок, верх, вы́рез, про­ка́т, переры́в, у́тро, встре́ча, зад, зло, крест, пе­ре­бо́й, пока́з, си́ла, смерть, уда́­ча, чистота́, по­ло­ви́на; ру­ка́, глаз, вид, о́щупь, смех, грех, вы́бор, вре́мя, па́­мять, вкус, за́висть, со́весть, ре́д­кость, сла́ва, ка­ра́ч­ки, ко́р­точ­ки; раз; глаза́, грани́­ца, по́лночь, упоко́й; час, ряд; ве́­чер, коне́ц, го­ра́, укло́н, рука́, мышки, си́­ла, уздцы́, стать, спуд; рука́;

в) в да́тельном падеже́ с предло́гами к, по: верх – кве́рху; не­во­́ля – понево́ле.

Ряд, стать, низ; у́тро, вечер, ме́сто; середи́на, и́с­ти­на, одино́чка, у́тро, полы́; де­шёв­ка, о́чередь, со́весть, преиму́щество, низ, верх, стари́нка, времена́, память, ду́ши, бли́зость;

г) в твори́тельном падеже́ с предло́гами под, с, за: мы́шка – под мы́шкой; ог­ля́дка – с ог­ля́дкой; муж – за́мужем.

Бок, рука́, ло́­жеч­ка, спуд, мы́шки; се́рдце, вре́мя; дар, грани́ца, па́зуха;

д) в предло́жном падеже́ с предло́гами в, на: та́йна – вта́йне; верх – наверху́.

Даль, верх, низ, на­ча́ло, после́дствие, ме́сто; ко́рень, го́ловы, но́ги, сердца́; кану́н, сто́рож; бег, вес, ход, шаг, дом, исхо́д, стра́жа, глаза́, дни, кара́чки, ко́рточки, цы́почки, часы́, четвере́ньки.
8. Раскро́йте ско́бки, образу́я наре́чия от твори́тельного па­де­жа́ существи́тельных в еди́н­­ственном или мно́жественном числе́: встать (у́тро) – встать у́тром; стоя́ть (века́) – сто­я́ть века́ми.

Прие́хать (ве́чер), уе́хать (зима́), от­ды­ха́ть (ле́то), поспева́ть (о́сень), рас­цве­сти́ (весна́), рабо́тать (день), дежу́рить (ночь), (пора́) бо­­ле́ть, говори́ть (шёпот), передвига́ться (о́щупь), скака́ть (верх) на ло́­шади, торча́ть (ёжик), свер­ну́ться (кала́чик), подстри́чь (бо́брик), про­­пада́ть (дар), заста́вить (си́ла), вы́пить (залп), рисова́ть (часы́), про­е́хать (места́), гуля́ть (вре­мена́), стро́ить (го́ды).


9. Образуйте наречия от числительных:

а) от поря́дковых числи́тельных (прилагательных) с пре­́фик­сом в- и су́ффиксами х (-их): пе́рвый – во-пе́р­вых; тре́тий – в-тре́тьих.

Второ́й, четвёртый, пя́тый, шесто́й, седьмо́й, восьмо́й, девя́­тый, деся́тый;б) от количественнвых числи́тельных с су́ффиксом -жды: один – оди́ножды.

Два, три, че­ты́ре;в) от собира́тельных числи́тельных с пре́фиксами в-, на-, по-: деся́теро – вде́сятеро; че́тверо – на́четверо; тро́е – по́ трое.

Дво́е, тро́е, че́тверо, пя́теро, ше́стеро, се́меро, во́сьмеро, де́­вя­те­ро; дво́е, тро́е; двое;

в) от собира́тельных числи́тельных с пре́фиксом в- и с су́ф­фик­сами -ом, -ём: че́тверо – вчетверо́м; дво́е – вдвоём.

Тро́е, пя́теро, ше́стеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро.


10. Образуйте наречия от глагальных форм:

а) с суффиксом -мя: стоя́ть – стоймя́ стои́т.

Реве́ть, кише́ть, лить, дрожа́ть, лежа́ть, сиде́ть;б) с суффиксом -учи (-ючи): кра́сться – краду́чись; уме́ть – уме́ючи.

Играть, припева́ть, жале́ть.


11. Раскро́йте ско́бки и образуйте наречия.

1. Е́хать в (тро́е) бы́ло веселе́е, чем е́хать в (дво́е). 2. Рабо́та тре́­бо­вала большо́го внима́ния, и поэ́тому при­ходи́лось рабо́тать по (дво́е). 3. В (пе́рвый), они знако́мы с де́т­ства.. 4. В (второ́й), он был тала́нтливым матема́тиком. 5. В (тре́тий), всё, что про­изошло́ между ни́ми, хорошо́ изве́стно Лёшке. 6. Ба́­буш­ка на (дво́е) сказа́ла (посл.) 7. (Два) два четы́ре и никаки́х гвозде́й. 8. Сер­гей сложи́л лис­то́к в (двое) и положи́л его в карма́н. 9. Ауди­то́рия в (тро́е) бо́льше, чем кабине́т. 10. Ребята раздели́ли арбу́з на (тро́е) и съе́ли его. 11. Таня сложи́ла ска́терть на (че́тверо). 12. Вну́ки приез­жа́­ют к ба́бушке и де́душке в (че́т­веро). 13. Лю́ди выходи́ли из мо́ря поодино́чке, по (дво́е), по (тро́е). 14. Любо́вью до­рожи́ть уме́йте, с го­да­́ми дорожи́ть в (двой­но́й) (Н. Щипачов).


12. Определи́те, к како́й ча́сти ре́чи отно́сятся вы́деленные слова́ (к наречиям, прилагательным, существительным, местоиме­ни­ям, деепричастиям, предлогам).

1. Уви́дев впереди́ себя оста́тки давно́ уто­ну́вшего корабля́, во­до­ла́з нево́льно отступи́л назад. 2. Он не отве́тил, мо́лча гля́дя на неё. 3. До́ма и сте́ны помога́ют. 4. Высо́кие во́лны ос­ле­пи́тельно сия́ют в лу­ча́х я́ркого солн­ца. 5. Как, по-ва́шему, называ́ется это блю́до? 6. По на́­­ше­му мне́нию Александр замеча́тельный па́рень. 7. Студент легко́ за­помина́л слова́ и вы­ра­же́­ния, бы́стро переводи́л, прекра́сно спра­вля́л­ся с тру́дностями правописа́ния. 8. По-мо́ему, фи́рменное блю́до ре­стора́на не­обыча́йно вку́с­но. 9. Ве́чером на зака́те о́зеро о́чень кра­си́­во. 10. Ра́нним у́тром молодёжь ве́село здоро́вается и жи́во уса́­­жи­ва­ет­ся во́зле сто́рожа. 11. Си́дя на диване, гость вни́мательно слушал си́­дя­щих во́зле собесе́дников. 12. Майя разгова́ривала по телефону си́дя. 13. У́т­ро свежо́, так как со́лнце ещё не го­рячо́. 14. Пода́льше от до́ма рас­ки́нулся ещё не ско́шенный сад (И. Тургенев).


13. Объясни́те образова́ние сле́дующих наре́чий.

Напра́во, сгоряча́, до́красна, за́ново, до́­ма, о́сенью, до́верху, издалека́, со́слепу, по-сво́ему, си́дя, с хо́ду, на глаз, пома́лу, без спро́­су, по́ двое, кста́ти, вслух, наверху́, за́светло, по-обезья́ньи, втройне́, на́­сухо, вызыва́юще, мо́л­ча, на́бок, понево́ле, смо́лоду, бра́тски, на́­стро­го, кни́зу, и́скренне, по́ровну, вкруту́ю, на­лег­ке́, вдво́е, навстре́чу, обо­дря́юще, шёпотом, впра́вду.


14. Переде́лайте словосочета́ния, заменя́я прилага́тельные (в том числе́ и адъек­ти́в­ные прича́стия) наречиями: бы́страя езда́ – е́хать бы́стро; киевские котле́ты – котле́ты по-киевски.

Неожи́данный прие́зд, весёлый смех, блестя́щая побе́да, сме­лый посту́пок, ле́тний о́тдых, това́рищеская по́­мощь, интере́сный рас­ска́з, дру́жный отве́т, во́лчий вой, ме́дленные шаги́, мужско́й разгово́р, упо́р­­­ный труд, зи́мняя оде́жда, вече́рняя прогу́лка, гро́мкий стук, хо­ро́­шее выступле́ние, пре́ж­няя жизнь, и́скренняя радость, украи́нский борщ, кавка́зские шашлыки́, весе́нний сала́т, русский квас, кре́пкий по­целуй.


15. Допиши́те су́ффиксы наре́чий.

1. Сначал… де́вушка держа́ла су́мку в руке́, а потом пе­ре­ки́­ну­ла её через плечо́. 2. Олег на́­скор… написа́л дома́шнее сочинение и по­е́­хал на ста­дион. 3. В сентябре́ сно́в… начнётся уче́б­ный год. 4. Ан­дрей ча́сто прихо́дит к нам за́­прост… . 5. Мужчи́ны посмотре́ли на неё и́с­­­ко­с… . 6. Провожа́ть меня не на́до, я уйду́ потихо́ньк… . 7. Из-за две́­­ри и́зредк… слы́шалось серди́тое шипе́ние тётушки. 8. Чтобы по­па́сть на ры́нок, вам на­́до сверну́ть на­ле́в… . 9. Сперв… поу́жинаем, а по­­то́м обсу́дим за́в­траш­ние дела́. 10. За́­свет­л… на́до за­ко́н­чить ра­бо́­ту. 11. Я Мария, но меня зову́т по́прост… Ма­­ша. 12. Сле́в… от на́­ше­го до́­­ма на­хо́­дит­ся детский сад. 13. Николай сказа́л это сгоряч… . 14. Се­­мён перетяну́л реме́нь кре́п­к…-на́­креп­к… . 15. Надо́лг… ли прие́хали к нам, ребя́та? 15. На­ка­ну́н… экза́мена нельзя́ чи­та́ть до­позд­н… . 16. Мы и́скренн… ра́довались успе́хам на́ших спорт­­сме́­нов. 17. Верху́шки де­­­ре́вьев по-пре́жнему слегк… колы́шутся. 18. Учёный на́чист… за­бы́л о скептици́зме ис­сле́­до­вателя, уви́дев змееви́дные изги́бы воды́ в о́зе­­ре. 19. Мой но́вый зна­ко́мый пред­ло­жи́л мне втайн… осмотре́ть дом.


16. Раскро́йте ско́бки, испо́льзуя наречия, образо́ванные от адъек­ти́вных прича́стий.

1. Шо́рох ли́стьев де́йствовал на них (раздража́ющий). 2. Сту­дент отвеча́л (блестя́щий). 3. Де́­вуш­ка (торжеству́ющий) улыбну́лась. 4. Мать (ободря́ющий) посмотре́ла на дочь. 5. По­сле́д­нее изве́стие по­де́й­­ствовало на Нину (ошеломля́ющий). 6. Мелкий дождь мороси́т (усы­­пля́­ю­щий). 7. Колёса стуча́т (успока́ивающий). Кофе поде́йст­во­вал на неё (ободря́ющий) и (ос­ве­жа́ю­­щий). 8. Мальчик вёл себя (вы­зы­­ва́ющий). 9. Купа́ние в мо́ре де́йствует (укрепля́ющий) и (за­ка­ля́ю­щий). 10. Степь (выжида́ющий) молча́ла (М. Шо­ло­хов).


17. Вы́деленные слова́ замени́те наре́чиями.

Подня́ться на ве́рхний этаж, спусти́ться на ни́жний этаж, сказа́ть когда ну́жно, находи́ться с ле́вой стороны́, приехать один раз, в два ра́за до­ро́­же, сло­жи́ть на две ча́сти, пе́рвым де́лом поверну́ть в пра́вую сто́рону, то­ропя́сь забы́ть очки́, за­ста́ть кого́-нибу́дь неподго­то­́в­ленным, у меня́ нет вре́мени, сказа́ть с у́мыслом, ждать понапра́с­ну, разгова́ривать в дви­же́­нии, отдыха́ть по о́череди, привы́кнуть с мо­ло­­ды́х лет, стоя́ть с да́вних времён, наблюда́ть с далёкого расстоя́ния, пока́ ещё светло́, по­ка́ ещё темно́, повтори́ть абсолю́тно то́чно, чай с са́харом, чай без са́хара, от­ве­ча́ть как вое́нный, го­во­ри́ть на ру́сском языке́, костю́м мне по ме́рке, ска­ка́ть на ло́шади, ходить на четве­рень­ках, знать по слу́хам, жить как преж­де.Слова́ для спра́вок: враспло́х, издалека́, и́здали, сперва́, во-пе́р­вых, вниз, наве́рх, вдво́е, смо́­лоду, умы́шленно, сле́ва, за́темно, одна́ж­ды, на ходу́, напра́во, кста́ти, по-вое́нному, без­ре­зульта́тно, вто­ро­пя́х, по-русски, понаслы́шке, не́когда, и́здавна, точь-в-точь, за́светло, впо­́­ру, недосу́г, на кара́чках, по­очерёдно, по-прежнему, внакла́дку, впри­гля́дку, вер­хо́м.
18. Раскро́йте ско́бки, соблюда́я пра́вильное написа́ние наре́­чий.

1. Скоро ли́вень пу­с­ти́л­ся во (всю́). 2. Лицо́ чуть (чуть) обве­ва́­ет прохла́дой морско́й бриз. 3. Парк раски́нулся в (ширь) на два-три ки­лометра. 4. Ста́туи поста́влены по (ви́димому) ещё во (вре́мя) ос­но­ва́­ния па́рка. 5. Не­бла­го­при­я́тная пого́да установи́лась на (до́лго). 6. В (чет­вёртый), не дава́ли ли в этой пала́тке кассе́ты на (прока́т). 7. По­че­му ты де́лаешь мне на (зло)? 8. На полу́ лежа́л па­ке́т, на (скоро) обёр­ну­тый в пло́тную бума́гу. 9. Остальны́е пограни́чники по (одино́чке), по (двое) и по (трое) в (брод) прочёсывали камы́ш. 10. Це́лый день мы шли в (низ) по тече́нию ре­ки́, но река́ исче́зла в темноте́ где (то) с (ле́ва), и нам приходи́лось идти́ на (уга́д). 11. Мой друг чита́ет в (слух) сти­хи́, кото́рые когда (то) учи́л на (изусть), с (нача́ла) шёпотом, а по­то́м и в го́лос. 12. Умный пёс по (своему), по (соба́чьи) был в (праве) не в (полне́) доверя́ть ма́льчику. 13. Из (дали) я с (разу) заме́тил тётю, и на (цы́почках) на́чал подкра́дываться к ней, со­бира́ясь обня́ть кре́п­ко (на) крепко.14. Но вот сосна́ ста́ла по (немногу) реде́ть, и сквозь ство­­­лы́ кое (где) прогля́дывала не (в) далеке́ равни́на. 15. Движе́ние в (пе­­реме́жку) с оста­но́в­ка­ми, чтобы по (долгу) и в (волю) полюбо­ва́ть­ся беспе́чными у́тками, развлека́ло гру́ппу, не­смот­ря́ на комаро́в и мо́­шек, кото́рые в (переме́шку) облепля́ли нас.


19. Вместо точек вста́вьте подходя́щие по значению на­речия, сочета́ния с пред­­логами или предлоги.

1. Войдя́ … па́рка, вы уви́дите на ре́дкость краси́вую ва́­зу из цве­­то́в. Когда впервы́е спуска́ешься … Ба́­рен­цева мо́ря, до́лжен на­де́ть тёплое бельё, а пове́рх него́ иску́сно сде́ланные гидрокостю́мы. При све́те фонаре́й спелео́логи ме́дленно продвига́лись … (вглубь, в глубь). 2. …, он поступи́л так не от зло́сти. Эту гости́ницу постро́или …. прое́кту (по-мо́ему, по моему́). 3. До́лгое вре́мя ве­нециа́нцы дер­жа́­ли … реце́пт приготовле́ния прозра́чного стекла́. Де́душка … об­ду́­мы­вал план на́шей бу́дущей охо́ты. (втайне, в тайне). 4. … тури́стам под­­нима́лся тума́н. Па́рень ку­пи́л буке́т гвозди́ки и пошёл … (на­встре́­­чу, на встре́чу). 5. Ста́рый орёл подня́лся … Дым от кос­тра́ уно́­сит­­ся … поднебе́сную (ввысь, в высь). 6. … семе́йная жизнь каза́лась пре­­кра́сной. … вой­ны́ семья́ эвакуи́ровалась на Ура́л (вначале, в на­ча­ле). 7. Неожи́данный крик вну́ка ис­пу­га́л ба́­буш­ку … Андрей по́нял, что идёт … (насмерть, на смерть). 8. Ва́ря отдала́ но́­вые ту́ф­ли …. Ста­­­­ричо́к говори́л ме́дленно, ка́ждое сло́во произноси́л … (врас­тя́ж­ку, в рас­тя́ж­ку). 9. Ра́ди шу́тки Витя наде́л ша́пку … Женя только по­вер­­ну́лся … и сно́ва усну́л (на́бок, на́ бок). 10. Одна́жды … охо́ты вспы́х­­нул лесно́й пожа́р. На вступи́тельные экза́мены обя­за́­тельно на́­до приходи́ть …. (во́время, во вре́мя). 11. Молодо́й челове́к … не ви́­дел Во́лгу. Ма́льчику пять лет … (о́троду, от ро́ду).


20. Переведи́те предложе́ния, употребля́я наре́чия.

1. Светлана обича рохкави яйца, а брат и твърдо сварени. 2. В бър­зината си забравих учебника в аудиторията. 3. Синът ми пие чай със захар, а дъщеря ми без захар. 4. Роклята ми е по мярка. 5. Ту­ри­сти­те трябва да стиг­нат до хижата по светло. 6. Николай трябва да пре­пише съчинението на белова. 7. Нямам вре­ме да прочета тази ста­тия. 8. Брат ми ходи на четира крака, а сестра ми ходи на пръсти. 9. За­­­що ме гледаш накриво? 10. Госпожицата обича да язди кон. 11. Нощ­та завари туристите не­под­­готвени. 12. Колективът не приема се­ри­озно вашето предложение. 13. Крадецът лекичко се промъкна през оградата. 14. Наложи ни се да вземем кола под наем. 15. Вдругиден за­­ми­на­ва­ме на море. 16. Влакът пристигна в Пловдив навреме. 17. Вре­­мето отново ни връща към та­зи тема. 18. Наоколо нямаше жива ду­ша. 19. Вече цяла година те се срещат тайно от роди­те­ли­те си. 20. Мла­дежът реши да запази намеренията си в тайна.


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
И. Я. Атанасова корректировочный курс русского языка (грамматический аспект) пособие-справочник
3040.37kb.
26 стр.
И. Я. Атанасова корректировочный курс русского языка (грамматический аспект) пособие-справочник
2274.47kb.
13 стр.
Курс русского языка
60.91kb.
1 стр.
Праздник русского языка в 4 классе «Грамматический чай»
89kb.
1 стр.
Справочник по русскому языку и практической стилистике. Учебное пособие / И. Б. Голуб. М. Эксмо, 2007
63.84kb.
1 стр.
Петрановская Л. Гт30 Игры ни уроках русского языка: Пособие для учителя
1402.93kb.
9 стр.
Самостоятельная работа№1 Введение в курс «История русского литературного языка» План
48.48kb.
1 стр.
Учебное пособие для студентов филологиче- ских факульте­тов высших учебных заведений
17.53kb.
1 стр.
Краткий очерк изучения истории русского языка в русском и зарубежном языкознании. Образование русского языка
37.94kb.
1 стр.
Уроках русского языка в 9 классе Методическое пособие. Работа выполнена учителем русского языка и литературы Жилкиной Раисой Николаевной
507.08kb.
1 стр.
Год год русского языка татьяна ясинская
44.35kb.
1 стр.
Общий курс русского языка учебные материалы I
566.13kb.
13 стр.