Главная
страница 1
Obsah

Články


Руденко Е.: Категориальная семантика славянского глагола 1

Русаченко Н.: Морфонологія як напрямок дослідження історії
української мови 9

Gazda, J.: K  charakteristice ruských publicistických textů počáteční
etapy transformačního období 17
Tradice – materiály – zprávy

Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské


lexikografie uplynulého století (P. Krejčí) 28

Симпозіум українiстiв в Оломоуцi (Й. Андерш) 39

K nedožitým osmdesátinám docenta Bedřicha Česala (E. Vyčichlová) 42

K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše (J. Damborský) 44

Osmdesáté narozeniny profesora Jiřího Jiráčka (A. Brandner) 45

Aleš Brandner šedesátníkem (J. Jiráček) 47


Recenze

Язык – культурный код нации. Sokolová, J. a kol.: Лексика современного русского языка. Теоретический и практический курс (С. Ордынская) 49

Аннiна, I. О. – Горюшина, Г. Н. – Гнатюк, I. С. – Жайворонок, В. В. – Качура, О. В. – Озерова, Н. Г. – Федоренко, Т. О.: Росiйсько-український словник. За редакцією доктора філологічних наук, професора В. В. Жайворонка (Й. Андерш) 52

Нилогов, А. С.: Система тестовых заданий по дисциплине «Историческая фонемология цепи славянских языков, связанных отношениями ,предок


– потомок’, от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского». Учебное пособие для студентов филологиче-
ских факульте­тов высших учебных заведений (А. Бранднер) 53

Актуальные проблемы обучения русскому языку VI (Я. Ставницка) 55

Ideografický slovník ruských frazeologizmů s názvy zvířat. Козлова, Т. В.: Идеографический словарь русских фразеологизмов с названиями
животных (M. Vavrečka) 59

Русисты Остравского университета X конгрессу МАПРЯЛ (Д. Вуншова) 60

Fenyvesi, I.: Rusko-maďarský a maďarsko-ruský zásobník slengových slov (Orosz-magyar és magyar-orosz szlengszó-tár) (L. Kiss) 63

Vysloužilová, E. – Machalová, M.: Cvičebnice překladu pro rusisty II


Cestovní ruch. Turistika (L. Vobořil) 64

Ries, L. – Kollárová, E. (eds.): Svět cizích jazyků, Svet cudzích jazykov


DNES, Inovační trendy v cizojazyčné výuce, Inovačné trendy v cudzo­-
jazyčnej výučbe (Z. Trösterová) 66

OPERA SLAVICA

Slavistické rozhledy

Vychází péčí Sdružení na podporu brněnské slavistiky

(PhDr. Josef Dohnal, CSc., PhDr. Jiří Gazda, CSc.,

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., doc. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.)


Redakční rada:

řada literárněvědná: řada jazykovědná:

Josef Dohnal Aleš Brandner Ivan Dorovský Jiří Gazda

Ludvík Štěpán Pavel Krejčí

Danuše Kšicová Zdeňka Trösterová

Miroslav Mikulášek Radoslav Večerka Ivo Pospíšil Stanislav Žaža

Miloš Zelenka

Výkonní redaktoři:

pro literárněvědná čísla: pro jazykovědná čísla:

Josef Dohnal Jiří Gazda (jdohnal@phil.muni.cz) (gazda@phil.muni.cz)


Za jazykovou správnost příspěvků odpovídají autoři.

Výtvarná spolupráce: Ilja Marek


Objednávky předplatného a jednotlivých čísel zasílejte na adresu:

Redakce čas. Opera Slavica, Ústav slavistiky FF MU v Brně,


A. Nováka 1, 602 00 Brno
Příspěvky lze zasílat elektronickou poštou nebo na disketách v texto­vém editoru Word for Windows na uvedené adresy výkonných redaktorů.
Toto číslo vychází s finanční podporou firmy ALTA.
Toto číslo bylo dáno do tisku 10. listopadu 2004
ISSN-1211-7676


Смотрите также:
Учебное пособие для студентов филологиче- ских факульте­тов высших учебных заведений
17.53kb.
1 стр.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающимся по направлениям «Информационная безопасность»
42.44kb.
1 стр.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
1675.22kb.
7 стр.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
2237.23kb.
14 стр.
Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Л. В. Сидорченко, И. И. Бурова, А. А. Аствацатуров и др. Спб: СпбГУ, 2004
484.11kb.
1 стр.
Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Л. В. Сидорченко, И. И. Бурова, А. А. Аствацатуров и др. Спб: СпбГУ, 2004
321.8kb.
1 стр.
Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Л. В. Сидорченко, И. И. Бурова, А. А. Аствацатуров и др. Спб: СпбГУ, 2004
287.81kb.
1 стр.
Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Л. В. Сидорченко, И. И. Бурова, А. А. Аствацатуров и др. Спб: СпбГУ, 2004
401.22kb.
3 стр.
Практикум для вузов Москва владос губарева Л. И., Мизирева О. М., Чурилова Т. М., Практикум по экологии человека (учебное пособие) / Под ред. Л. И. Губаревой. М.: Гуман центр владос, 2003. 112 с
1956.82kb.
10 стр.
Учебное пособие / С. А. Быстров. М.: Форум, 2014. 464 с.: 60x90 1/16.
58.6kb.
1 стр.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа»
7567.49kb.
29 стр.
Учебное пособие для студентов и врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III-IV уровня аккредитации
75.64kb.
1 стр.